งานวิจัยในด้านเคมีเชิงคำนวณ (Computational Chemistry)

        งานวิจัยในด้านเคมีเชิงคำนวณ (Computational Chemistry) ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทำการวิจัย โดยใช้ในการทำแบบจำลองโมเลกุล (Molecular Model) เพื่อช่วยในการออกแบบหรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองในหลากหลายมากขึ้น เช่น การออกแบบและทำนายการดูดกลืนแสงของโมเลกุลที่เป็นสารให้สี การออกแบบยา (Drug design) และทำนายการเข้ายึดจับของโมเลกุลยาในตำแหน่งกัมมันต์ (active site) และการใช้แบบจำลองโมเลกุลในการศึกษาการยึดจับกันระหว่างโมเลกุลของเซ็นเซอร์กับไอออนของโลหะหนัก ซึ่งจะช่วยในการออกแบบเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการดักจับไอออนโลหะหนัก นักวิจัย อาจารย์ ดร.จิตนภา ศิริรักษ์ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ทองยิ่ง

ภาควิชาเคมี ดำเนินการพิจารณาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการพิจารณาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมี – ดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีทุกหลักสูตร “ดังนั้นมาเรียนเคมีที่ศิลปากรได้ ทุกหลักสูตรมีมาตรฐานแน่นอนค่ะ” 

ภาควิชาเคมีรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาเคมีรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 -สมัครผ่านระบบ online -ส่งเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 -สอบข้อเขียน 14-15 กรกฎาคม 2561 -สอบสัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.graduate.su.ac.th หรือติดต่อสอบถามที่ภาควิชาเคมี โทร. 034-255797

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Dean of the Faculty of Biology and Chemistry University of Bialystok

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณบดีและทีมผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Dean of the Faculty of Biology and Chemistry University of Bialystok จากประเทศโปแลนด์ และ Prof. Tsutomu Nagaoka, Osaka Prefecture University จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาเยือนคณะฯ พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนในเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ University of Bialystok ภายใต้ Erasmus+ programme โดย Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz มาสอนในรายวิชาของภาควิชาเคมี ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์   […]

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Pure and Applied Chemistry International Conference 2018: PACCON 2018)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเคมี ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Pure and Applied Chemistry International Conference 2018: PACCON 2018) ซึ่งปีนี้จัดโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “เคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Chemistry toward a Sustainable Future)” งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2018 เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการได้นำเสนอผลงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับพระปณิธานในการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย โอกาสนี้มีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการ 2 ท่าน คือ 1.นายนันทชัย อินทร์ปรุง […]

1 2 3 4 9