ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      

เทคโนโลยีการผลิตหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตสีย้อมธรรมชาติ สำหรับพิมพ์ผ้าไหม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตสีย้อมธรรมชาติ ส าหรับพิมพ์ผ้าไหม ซึ่งหมึก พิมพ์อิงค์เจ็ตสีย้อมธรรมชาติที่ได้คือ สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากดอกค าฝอยและยางรง สีน าเงินจากคราม และ สีด าจากกะลามะพร้าวเผาโดยมีองค์ประกอบอื่นเป็นสารเคมีที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี สมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 7.24 – 8.72 ค่าความหนืดอยู่ในช่วง 4.56 – 4.73 cPsค่าแรงตึงผิว 33.5 – 36.4 mN/m ขนาดอนุภาคของหมึกสีน าเงินและด าต่ ากว่า1 ไมครอน สูตรหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตที่พัฒนาขึ นนี สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ระบบ Piezoelectric Printing ที่วางขาย ทั่วไปในประเทศ อาทิ Mimaki, Roland, Mutoh และ Epson เป็นหมึกพิมพ์ฐานน าที่ใช้สารสีจากธรรมชาติ ร้อยละ 100 มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี เกิดเทพ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: S.Girdthep@gmail.com, GIRDTHEP_S@su.ac.th ห้องพัก: 4210/6 Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. 28320 เว็บไซต์: – การศึกษา: ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558) วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) งานวิจัยที่สนใจ: Biodegradable polymer and nanocomposite biodegradable polymer for use in food packaging applications Active packaging as food packaging though nanocomposite (especially nanoclay composite) to prolong food […]

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ทองยิ่ง

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: tongying.p@gmail.com, tongying_p@silpakorn.edu ห้องพัก: 222 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28312 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Chemistry) University of Notre Dame, USA M.Sc. (Physical Chemistry, International program) Mahidol University วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Position held: Postdoctoral Research Associate, University of Colorado, Boulder, USA งานวิจัยที่สนใจ: Semiconductor nanoparticles synthesis, characterization and applications Natural dyes and pigments […]

1 2 3 4 5 9