ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: yorke139@gmail.com, swanglap_p@su.ac.th ห้องพัก: 223 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28313 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Chemistry) Rice University, USA (2013) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) งานวิจัยที่สนใจ: Metal nanoparticles and their applications in sensing and coating ผลงานตีพิมพ์: Kraithong, S., Sirirak, J., Soisuwan, K., Wanichacheva, N., and Swanglap, P.                        (2018) “Enhancing Sensitivity of Novel Hg2+ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนภา ศิริรักษ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: jitnapasirirak@gmail.com, sirirak_j@silpakorn.edu ห้องพัก: 4210/4 Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. 28320 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Chemistry) University of Bristol, UK (2011) MSci (Chemistry) University of Bristol, UK (2007) งานวิจัยที่สนใจ: Molecular modelling, Natural dye and Lake pigment ผลงานตีพิมพ์: “Near‐Infrared fluorescence chemosensor based on isothiocyanate‐aza‐BODIPY for cyanide detection in ppb level: Applications in buffer […]

อาจารย์ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: chantana@su.ac.th, chantana.chem@gmail.com ห้องพัก: 4210/5 Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. เว็บไซต์: – การศึกษา: วท.ม. (เคมีฟิสิคัล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537) วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2533) งานวิจัยที่สนใจ: Metal ion sensors, surface chemistry ผลงานตีพิมพ์: Praikaew, P., Duangdeetip, T., Chimpalee, N., Wainiphithapong, C., Swanglap, P., Wanichacheva, N. (2015) “Colorimetric sensor for detection of Hg2+ in aqueous samples utilizing […]

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติกาล จันทิวาสน์

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติกาล จันทิวาสน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ห้อง 4206 อาคารวิทยาศาสตร์ 4   จากนั้นจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากภาควิชาเคมี และภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล  😊😊เชิญเข้าฟังได้ทุกคน ทุกสาขานะคะ😊😊  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์ อีเมล์: supanee@su.ac.th, dr_supanee@hotmail.com ห้องพัก: อาคารปฏิบัติการโครงการสี โทร: 034-255797 ext. 28317 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Physical Chemistry) University of Tasmania, Australia (1995) วท.ม. (เคมีฟิสิคัล) มหาวิทยาลัยมหิดล (2526) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2524) งานวิจัยที่สนใจ: Color chemistry ผลงานตีพิมพ์: พินิจ   เอี่ยมสะอาด, จิตนภา  ศิริรักษ์,  สุธินี  เกิดเทพ, ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย, พัฒนาวิศว์  สว่างลาภ, ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์, พรทิพย์ ชัยมณี, สุพรรณี ฉายะบุตร และ ชีวิตา สุวรรณชวลิต. (2559) “การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารดูดกลืนรังสียูวีเพื่อเพิ่มความคงทนแสงของผงสีธรรมชาติ” […]

1 2 3 4 5 6 9