ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: tepsuparungsiku_n@su.ac.th, thep.nichanan@gmail.com ห้องพัก: 220 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28310 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Environmental science and engineering) National University of Singapore, Singapore (2556) วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542) งานวิจัยที่สนใจ: Development of electrodes for microbial fuel cells, Analytical chemistry in restoration of Thai mural painting ผลงานตีพิมพ์: อนุสิทธิบัตร เรื่ององค์ประกอบของสีสำหรับการอนุรักษ์จิตรกรรมไทยสูตรสีน้ำที่ใช้ไซโลกลูแคนเป็นสารเพิ่มเนื้อและกรรมวิธีการผลิต, […]

อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: sirirat@su.ac.th, sirirat_157@yahoo.com ห้องพัก: 4210 Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. 28316 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry) University of Kansas, USA (2002) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) งานวิจัยที่สนใจ: Analytical chemistry, DSC, GC, HPLC, FTIR ผลงานตีพิมพ์: Choosakoonkriang S, Wiethoff CM, Anchordoquy TJ, Koe GS, Smith JG and Middaugh CR. (2001) “Infrared spectroscopic characterization of […]

1 7 8 9