อาจารย์ ดร. กนกวรรณ เจริญกิจอมร

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: charoen.kanokwan@gmail.com, CHAROENKITAMORN_K@su.ac.th ห้องพัก: 220 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28310 เว็บไซต์: – การศึกษา: ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562) Ph.D. (Materials Science) Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan (2561) M.Sc. (Materials Science) Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan (2558) วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554) งานวิจัยที่สนใจ: Electrochemical sensors, Chemical […]

น้องใหม่เข้ากลุ่ม FB

– คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สร้างกลุ่มสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ชื่อกลุ่ม “น้องใหม่วิดยาศิลปากร-SC49-SU77” นักเรียนที่สอบติดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบ TCAS1 – TCAS3 หากมีคำถาม หากมีข้อสงสัย หากมีประเด็นต้องการรับการช่วยเหลือ แอดเข้ากลุ่ม FB นี้ ตอนแอดเข้ามาตอบคำถามเพื่อยืนยันตัวตนกันด้วยนะครับและโปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครเรียนปรับพื้นฐานแบบเว้นระยะห่างทางสังคมได้ในช่วงต้นเดือนหน้า (มิถุนายน) รายละเอียดต่าง ๆ จะประกาศและประชาสัมพันธ์ในเร็ววันนี้ ตอนนี้ให้ทุกคนแอดเข้ากลุ่มน้องใหม่วิดยาศิลปากร-SC49-SU77 จะมีอาจารย์และพี่ ๆ รอช่วยเหลือดูแล และตอบคำถามอยู่ กดเข้าร่วมและตอบคำถามเพียงเล็กน้อยได้ที่ https://www.facebook.com/groups/520016632219724/ – ว่าที่นักศึกษาใหม่ที่โปรดอ่านรายละเอียด ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ http://reg5.su.ac.th/registrar/newstudent.asp?avs960469642=2

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากงานวิจัยเรื่อง “ระบบการไหลแบบใหม่ร่วมกับส่วนตรวจวัดซีโฟร์ดี-คัลเลอริมิเตอร์ สำหรับวิเคราะห์ปริมาณยูเรีย ครีเอทินีนและค่าการนำไฟฟ้าพร้อมกันในตัวอย่างปัสสาวะ” ซึ่งจะเข้ารับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร    12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นี้ค่ะ

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุธินี เกิดเทพ

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุธินี เกิดเทพ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562 นี้

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเคมี ซึ่งเทียบเคียงเป็นสาขาวิชา 0134 เคมีเชิงฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

1 2 3 4