ภาควิชาเคมี ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 51

ภาควิชาเคมี ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 21 – 30 กรกฎาคม 2562             ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน ทั้งนี้ อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะผู้ร่วมสังเกตการณ์จากมูลนิธิ สอวน. และเป็นหนึ่งในคณะอาจารย์ร่วมทีมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะ

อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์ สิรสุนทร

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: nichanun.sira@gmail.com ห้องพัก: 221 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28311 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (chemistry) Wake Forest University (2562) วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2557) วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) งานวิจัยที่สนใจ: Bioanalytical Chemistry, DNA modifications correlate to diseases and site-specific biochemical probes ผลงานตีพิมพ์: Sirasunthorn, N.; Comstock, L.R. N-mustard analogs of S-Adenosyl-L-methionine as an […]

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 (15th Thailand Chemistry Olympiad) ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยตัวแทนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลดังนี้ 1. เหรียญทอง : นายณัชพล เจิ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ (และได้รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาคของภาคกลางและภาคตะวันตก) 2. เหรียญเงิน : นายศุภณัฐ โรจนชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 3. เหรียญทองแดง : นายสุขปวัตน์ เมืองสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี และนายสุทธิภัทร จิตรแหง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้อีก 2 คน คือ 1. นางสาวสุชัญญา บุญเรืองถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2. นายพัชรพล […]

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2561

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2561 ทุกท่าน ซึ่งบุคลากรของภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ผศ.ดร.จิตนภา ศิริรักษ์ ผศ.ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต อ.ดร.ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย อ.ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ อ.ดร.สุธินี เกิดเทพ โดยรับมอบรางวัลจาก ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ  

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. สิรินธร-ศิลปากร)

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. สิรินธร-ศิลปากร) ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม 9th SCiUS Forum” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ในโอกาสนี้มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากสาขาเคมี 2 กลุ่ม ได้แก่ เหรียญทอง Oral presentation: ชุดทดสอบซัลเฟตแบบประหยัดโดยอาศัยหลักการตกตะกอน 1.นางสาวชนัญชิดา พรหมมา 2.นางสาวชมพูพิชญา สายบุญญาดิษฐ์ 3.นางสาวรมิตา เฉลิมโสภณ อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม เหรียญทองแดง Poster presentation: การศึกษาสมบัติและการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสจากเปลือกกล้วยน้ำว้าเพื่อตรวจสอบกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 1.นางสาวบุณฑริก รัตนพยัต 2.นางสาวณิชกานต์ กรีธาธร 3.นางสาวเอมวิกา แสงคากุล อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.สุชารัตน์ สนองเกียรติ ยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านด้วยค่ะ

1 2 3 4