อาจารย์ ดร. กฤช เศรษฐการ

  ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: krit.sett@gmail.com, setthakarn_k@su.ac.th, setthakarn_k@silpakorn.edu ห้องพัก: 217 Science Building 3 โทร: 0034-255797 ext. 28307 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (เคมี) University of Houston (2561) วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) งานวิจัยที่สนใจ: การสังเคราะห์สารเคมีอินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้ การวิคราะห์และตรวจวัดสารเคมีอินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรกรรม ผลงานตีพิมพ์: Setthakarn, Krit; Prapawattanapol, Narupon; Hanmeng, Oranual; Sanghiran Lee, Vannajan; Grudpan, Kate; Wanichacheva, Nantanit (2012) “Rhodamine B-based “turn-on” fluorescent […]

1 2 3 4