ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากงานวิจัยเรื่อง “ระบบการไหลแบบใหม่ร่วมกับส่วนตรวจวัดซีโฟร์ดี-คัลเลอริมิเตอร์ สำหรับวิเคราะห์ปริมาณยูเรีย ครีเอทินีนและค่าการนำไฟฟ้าพร้อมกันในตัวอย่างปัสสาวะ” ซึ่งจะเข้ารับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร    12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นี้ค่ะ

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุธินี เกิดเทพ

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุธินี เกิดเทพ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562 นี้

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเคมี ซึ่งเทียบเคียงเป็นสาขาวิชา 0134 เคมีเชิงฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 51

ภาควิชาเคมี ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 21 – 30 กรกฎาคม 2562             ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน ทั้งนี้ อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะผู้ร่วมสังเกตการณ์จากมูลนิธิ สอวน. และเป็นหนึ่งในคณะอาจารย์ร่วมทีมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะ

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 (15th Thailand Chemistry Olympiad) ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยตัวแทนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลดังนี้ 1. เหรียญทอง : นายณัชพล เจิ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ (และได้รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาคของภาคกลางและภาคตะวันตก) 2. เหรียญเงิน : นายศุภณัฐ โรจนชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 3. เหรียญทองแดง : นายสุขปวัตน์ เมืองสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี และนายสุทธิภัทร จิตรแหง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้อีก 2 คน คือ 1. นางสาวสุชัญญา บุญเรืองถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2. นายพัชรพล […]

1 2 3 4 5