ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2561

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2561 ทุกท่าน ซึ่งบุคลากรของภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ผศ.ดร.จิตนภา ศิริรักษ์ ผศ.ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต อ.ดร.ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย อ.ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ อ.ดร.สุธินี เกิดเทพ โดยรับมอบรางวัลจาก ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ  

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. สิรินธร-ศิลปากร)

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. สิรินธร-ศิลปากร) ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม 9th SCiUS Forum” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ในโอกาสนี้มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากสาขาเคมี 2 กลุ่ม ได้แก่ เหรียญทอง Oral presentation: ชุดทดสอบซัลเฟตแบบประหยัดโดยอาศัยหลักการตกตะกอน 1.นางสาวชนัญชิดา พรหมมา 2.นางสาวชมพูพิชญา สายบุญญาดิษฐ์ 3.นางสาวรมิตา เฉลิมโสภณ อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม เหรียญทองแดง Poster presentation: การศึกษาสมบัติและการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสจากเปลือกกล้วยน้ำว้าเพื่อตรวจสอบกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 1.นางสาวบุณฑริก รัตนพยัต 2.นางสาวณิชกานต์ กรีธาธร 3.นางสาวเอมวิกา แสงคากุล อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.สุชารัตน์ สนองเกียรติ ยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านด้วยค่ะ

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมฟังการสัมมนาสัมมนาพิเศษ “ปฏิกิริยาทดแทน galvanic สำหรับการเตรียมขั้วไฟฟ้าที่มีการปรับเปลี่ยนโลหะ” 

สัมมนาพิเศษ “ปฏิกิริยาทดแทน galvanic สำหรับการเตรียมขั้วไฟฟ้าที่มีการปรับเปลี่ยนโลหะ”  โดย ศ. Munetaka oyama  แผนกเคมีวัสดุมหาวิทยาลัยเกียวโตญี่ปุ่น วันที่: วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019 เวลา: 11.00-12.00 น. ห้อง: 4206  อาคารวิทยาศาสตร์ 4

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาโดยคณะจาก Universiti Teknologi MARA

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 โดยคณะจาก Universiti Teknologi MARA​ มีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนในมากมาย และเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวแทนภาควิชาเคมี เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัย เครือข่ายภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561

         เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. สุชารัตน์ สนองเกียรติ ตัวแทนภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัย เครือข่ายภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561 ที่อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับรางวัลที่จากการนำเสนอผลการดำเนินการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในด้านที่โดดเด่น (Best practice)  นับเป็นอีกก้าวที่ภาควิชาเคมีเล็งเห็นความสำคัญและยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และนักศึกษา ที่ร่วมกันใช้ห้องปฏิบัติการของเราค่ะ    

1 2 3 4 5