งานวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์ (Instrumentation and method of analysis)

งานวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์ มีเครื่องมือและนักวิจัยทำงานหลากหลายหัวข้อ อาทิ การใช้เทคนิคสเปกโทรสโคปีวิเคราะห์สารที่มีความเข้มข้นต่ำ การปรับเปลี่ยนขั้นไฟฟ้าเพื่อการวิเคราะห์ที่จำเพาะเจาะจง การแยกสารกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟี และการใช้เทคนิควิเคราะห์การไหลแบบอัตโนมัติ เป็นต้น โดยงานวิเคราะห์มีทั้งอาศัยวิธีมาตรฐาน (standard method) และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ขึ้นใหม่ (developed method) และสามารถประยุกต์ได้กับตัวอย่างประเภทต่างๆ เช่น อาหาร สิ่งแวดล้อม เกษตร คลินิก และนิติวิทยา นอกจากนี้ยังรับบริการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย นักวิจัย อาจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร อาจารย์ ดร.มูฮำหมัด นิยมเดชา

งานวิจัยในด้านเคมีเชิงคำนวณ (Computational Chemistry)

        งานวิจัยในด้านเคมีเชิงคำนวณ (Computational Chemistry) ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทำการวิจัย โดยใช้ในการทำแบบจำลองโมเลกุล (Molecular Model) เพื่อช่วยในการออกแบบหรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองในหลากหลายมากขึ้น เช่น การออกแบบและทำนายการดูดกลืนแสงของโมเลกุลที่เป็นสารให้สี การออกแบบยา (Drug design) และทำนายการเข้ายึดจับของโมเลกุลยาในตำแหน่งกัมมันต์ (active site) และการใช้แบบจำลองโมเลกุลในการศึกษาการยึดจับกันระหว่างโมเลกุลของเซ็นเซอร์กับไอออนของโลหะหนัก ซึ่งจะช่วยในการออกแบบเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการดักจับไอออนโลหะหนัก นักวิจัย อาจารย์ ดร.จิตนภา ศิริรักษ์ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ทองยิ่ง

เทคโนโลยีการผลิตหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตสีย้อมธรรมชาติ สำหรับพิมพ์ผ้าไหม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตสีย้อมธรรมชาติ ส าหรับพิมพ์ผ้าไหม ซึ่งหมึก พิมพ์อิงค์เจ็ตสีย้อมธรรมชาติที่ได้คือ สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากดอกค าฝอยและยางรง สีน าเงินจากคราม และ สีด าจากกะลามะพร้าวเผาโดยมีองค์ประกอบอื่นเป็นสารเคมีที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี สมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 7.24 – 8.72 ค่าความหนืดอยู่ในช่วง 4.56 – 4.73 cPsค่าแรงตึงผิว 33.5 – 36.4 mN/m ขนาดอนุภาคของหมึกสีน าเงินและด าต่ ากว่า1 ไมครอน สูตรหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตที่พัฒนาขึ นนี สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ระบบ Piezoelectric Printing ที่วางขาย ทั่วไปในประเทศ อาทิ Mimaki, Roland, Mutoh และ Epson เป็นหมึกพิมพ์ฐานน าที่ใช้สารสีจากธรรมชาติ ร้อยละ 100 มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม […]