อาจารย์ ดร. กนกวรรณ เจริญกิจอมร

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: charoen.kanokwan@gmail.com, CHAROENKITAMORN_K@su.ac.th ห้องพัก: 220 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28310 เว็บไซต์: – การศึกษา: ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562) Ph.D. (Materials Science) Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan (2561) M.Sc. (Materials Science) Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan (2558) วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554) งานวิจัยที่สนใจ: Electrochemical sensors, Chemical […]

อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์ สิรสุนทร

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: nichanun.sira@gmail.com ห้องพัก: 221 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28311 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (chemistry) Wake Forest University (2562) วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2557) วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) งานวิจัยที่สนใจ: Bioanalytical Chemistry, DNA modifications correlate to diseases and site-specific biochemical probes ผลงานตีพิมพ์: Sirasunthorn, N.; Comstock, L.R. N-mustard analogs of S-Adenosyl-L-methionine as an […]

อาจารย์วราพร ภาราดามิตร

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: paradamit_v@su.ac.th, vparadamit@gmail.com ห้องพัก: 219 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28309 เว็บไซต์: – การศึกษา: วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2532) งานวิจัยที่สนใจ: Analytical chemistry, Determination of some polyaromatic hydrocarbons, food additives by uv-vis spectroscopy, spectrofluorometry, and gas chromatography. Synthesis and application of colloidal silica. Modification of silica gel for the separation […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: schaneam@gmail.com, CHANEAM_S@su.ac.th ห้องพัก: 218 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28308 เว็บไซต์: – การศึกษา: ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) งานวิจัยที่สนใจ: Fluidic-based techniques for chemical and biological analysis Applications of Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detector (C4D) Method development in antioxidant assays Color and electrochemical sensor Green analytical method […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: tepsuparungsiku_n@su.ac.th, thep.nichanan@gmail.com ห้องพัก: 220 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28310 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Environmental science and engineering) National University of Singapore, Singapore (2556) วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542) งานวิจัยที่สนใจ: Development of electrodes for microbial fuel cells, Analytical chemistry in restoration of Thai mural painting ผลงานตีพิมพ์: อนุสิทธิบัตร เรื่ององค์ประกอบของสีสำหรับการอนุรักษ์จิตรกรรมไทยสูตรสีน้ำที่ใช้ไซโลกลูแคนเป็นสารเพิ่มเนื้อและกรรมวิธีการผลิต, […]

1 2