อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: sirirat@su.ac.th, sirirat_157@yahoo.com ห้องพัก: 4210 Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. 28316 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry) University of Kansas, USA (2002) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) งานวิจัยที่สนใจ: Analytical chemistry, DSC, GC, HPLC, FTIR ผลงานตีพิมพ์: Choosakoonkriang S, Wiethoff CM, Anchordoquy TJ, Koe GS, Smith JG and Middaugh CR. (2001) “Infrared spectroscopic characterization of […]

1 2