อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: sirirat@su.ac.th, sirirat_157@yahoo.com ห้องพัก: 4210 Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. 28316 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry) University of Kansas, USA (2002) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) งานวิจัยที่สนใจ: Analytical chemistry, DSC, GC, HPLC, FTIR ผลงานตีพิมพ์: Choosakoonkriang S, Wiethoff CM, Anchordoquy TJ, Koe GS, Smith JG and Middaugh CR. (2001) “Infrared spectroscopic characterization of […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: CHAISUKSANT_R@silpakorn.edu, rchaisuksant@gmail.com ห้องพัก: 216 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28306 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Analytical Chemistry) Aristotle University of Thessaloniki, Greece (1994) วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2527) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2524) งานวิจัยที่สนใจ: Electrochemical analysis, Modified electrodes, Chemical sensors, Biosensors, Bacterial detection by electrochemical methods, Antioxidant capacity tests, Low cost analytical instrumentation ผลงานตีพิมพ์: […]

1 2