อาจารย์ ดร. สุนทร สุวอเขียว

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: s_suntornsc@hotmail.com, suvokhiaw_s@su.ac.th ห้องพัก: 4213 Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. 28320 เว็บไซต์: – การศึกษา: วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559) วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551) งานวิจัยที่สนใจ Layered materials, Organic-Inorganic Hybrid Materials ผลงานตีพิมพ์: Suvokhiaw, S., Imyim, A., Sukpirom N. (2016) “As(V) removal using a magnetic layered double hydroxide composite” Separation Science and […]

อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: nattawand@gmail.com, worawannotai_n@su.ac.th ห้องพัก: 218 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28308 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Chemistry) University of Wisconsin-Madison, USA (2011) B.Sc. (Chemistry) University of Virginia, USA (2005) งานวิจัยที่สนใจ: Organometallic chemistry, Coordination chemistry, Catalysis ผลงานตีพิมพ์: พินิจ เอี่ยมสะอาด จิตนภา  ศิริรักษ์  สุธินี  เกิดเทพ ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย พัฒนาวิศว์  สว่างลาภ ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์ พรทิพย์ ชัยมณี สุพรรณี ฉายะบุตร และ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: cheewita_31@hotmail.com, suwanchawalit_c@su.ac.th ห้องพัก: 4210/1 Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. 28316 เว็บไซต์: – การศึกษา: ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2552) วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2546) งานวิจัยที่สนใจ: metal oxide syntheses, photocatalysis, composite materials ผลงานตีพิมพ์: Cheewita Suwanchawalit and Sumpun Wongnawa “Influence of calcination on the microstructures and photocatalytic activity of potassium oxalate doped […]

อาจารย์ ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: kullatat@gmail.com, Suwatpipat_K@su.ac.th ห้องพัก: 217 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28317 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Chemistry) Mississippi State University, USA (2010) วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) งานวิจัยที่สนใจ: Composite materials, Inorganic materials, Coordination chemistry, Photochemistry, Catalysis. ผลงานตีพิมพ์: Kraithong, S., Damrongsak, P., Suwatpipat, K., Sirirak, J.,Swanglap, P., Wanichacheva N.* “Highly Hg2+-sensitive […]

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์ อีเมล์: Buntem_R@su.ac.th , radchadab@yahoo.com ห้องพัก: 4210 Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. 28320 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Inorganic Chemistry) University of Cambridge, UK (1995) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2534) งานวิจัยที่สนใจ: Silica and silicate chemistry, Modified cellulose, Organic-Inorganic hybrid materials ผลงานตีพิมพ์: Suthabanditpong, W., Tani, M., Takai, C. Fujj, M., Buntem, R. and Shirai, T. (2016) “Facile […]