อาจารย์ ดร. กฤช เศรษฐการ

  ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: krit.sett@gmail.com, setthakarn_k@su.ac.th, setthakarn_k@silpakorn.edu ห้องพัก: 217 Science Building 3 โทร: 0034-255797 ext. 28307 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (เคมี) University of Houston (2561) วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) งานวิจัยที่สนใจ: การสังเคราะห์สารเคมีอินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้ การวิคราะห์และตรวจวัดสารเคมีอินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรกรรม ผลงานตีพิมพ์: Setthakarn, Krit; Prapawattanapol, Narupon; Hanmeng, Oranual; Sanghiran Lee, Vannajan; Grudpan, Kate; Wanichacheva, Nantanit (2012) “Rhodamine B-based “turn-on” fluorescent […]

อาจารย์ ดร.มูฮำหมัด นิยมเดชา

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: muhammad@su.ac.th, momoniyom@yahoo.com ห้องพัก: 223 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28313 เว็บไซต์: – การศึกษา: วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2542) งานวิจัยที่สนใจ: Isolation of bioactive compounds from natural products, total synthesis ผลงานตีพิมพ์: กิตติศักดิ์ เหมือนดาว, มูฮำหมัด นิยมเดชา และศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, “เปรียบเทียบวิธีการสกัดสารไมตราไจนีนจากใบกระท่อมเพื่องานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์”, งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”,                        19-20 กรกฎาคม 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร

Asst. Prof. Panupun Limpachayaporn, Dr. rer. Nat.     ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: limpachayaporn_p@silpakorn.edu, panupun.lim@gmail.com ห้องพัก: 1145 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์ 1 โทร: +66 34 147008 ext. 207006 เว็บไซต์: https://scholar.google.com/citations?user=sJ4sVuEAAAAJ&hl=en การศึกษา: Dr. rer. nat. (Chemistry) University of Münster, Germany (2012) Diplom (Chemie) University of Göttingen, Germany (2009) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) งานวิจัยที่สนใจ: • Synthesis and Cytotoxicity towards Various […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ คันธิยงค์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: kuntiyong_p@su.ac.th, pkuntiyong@gmail.com ห้องพัก: 312 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28329 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Oraganic Chemistry) Oregon State University, USA (2004) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539) งานวิจัยที่สนใจ: Total synthesis of natural products with interesting biological activities Development of practical synthetic methodologies for applications in natural products synthesis ผลงานตีพิมพ์: White, J. D.; Kranemann, […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร ระย้านิล

  ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: Rayanil _k@su.ac.th, krdzb1@yahoo.com ห้องพัก: 314 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28329 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Chemistry) University of Missouri-Columbia, USA (2006) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) งานวิจัยที่สนใจ: Isolation of bioactive compounds from natural products, natural product synthesis ผลงานตีพิมพ์: Rayanil, K., Sutassanawichanna, W., Suntornwat, O., Tuntiwachwuttikul, P. (2016) “A new dihydrobenzofuran lignan […]

1 2