ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา พุทธวงศ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: waya.sengpracha@gmail.com ห้องพัก: 222 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28312 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Chemistry) University of Wollongong, Australia (2005) M.Sc. (Chemistry) University of Wollongong, Australia (2001) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) งานวิจัยที่สนใจ: Synthesis of natural products and bioactive compounds ผลงานตีพิมพ์: Phutdhawong, W.S., Ruensamran, W. and Phutdhawong, W. (2016).  “Synthesis and preliminary evaluation […]

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ

  ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์ อีเมล์: wanichacheva.nantanit@gmail.com ห้องพัก: 219 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28309 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Chemistry) Worcester Polytechnic Institute, USA (2007) วท.ม. (เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536) งานวิจัยที่สนใจ: Design and syntheses of new fluorescent chemosensors for Hg2+, Cd2+, Cu2+, Ag+ and Zn2+ sensing: Utilizations in batch, […]

1 2