ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี เกิดเทพ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: S.Girdthep@gmail.com, GIRDTHEP_S@su.ac.th ห้องพัก: 4210/6 Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. 28320 เว็บไซต์: – การศึกษา: ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558) วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) งานวิจัยที่สนใจ: Biodegradable polymer and nanocomposite biodegradable polymer for use in food packaging applications Active packaging as food packaging though nanocomposite (especially nanoclay composite) to prolong food […]

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ทองยิ่ง

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: tongying.p@gmail.com, tongying_p@silpakorn.edu ห้องพัก: 222 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28312 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Chemistry) University of Notre Dame, USA M.Sc. (Physical Chemistry, International program) Mahidol University วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Position held: Postdoctoral Research Associate, University of Colorado, Boulder, USA งานวิจัยที่สนใจ: Semiconductor nanoparticles synthesis, characterization and applications Natural dyes and pigments […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: yorke139@gmail.com, swanglap_p@su.ac.th ห้องพัก: 223 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28313 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Chemistry) Rice University, USA (2013) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) งานวิจัยที่สนใจ: Metal nanoparticles and their applications in sensing and coating ผลงานตีพิมพ์: Kraithong, S., Sirirak, J., Soisuwan, K., Wanichacheva, N., and Swanglap, P.                        (2018) “Enhancing Sensitivity of Novel Hg2+ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนภา ศิริรักษ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีเมล์: jitnapasirirak@gmail.com, sirirak_j@silpakorn.edu ห้องพัก: 4210/4 Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. 28320 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Chemistry) University of Bristol, UK (2011) MSci (Chemistry) University of Bristol, UK (2007) งานวิจัยที่สนใจ: Molecular modelling, Natural dye and Lake pigment ผลงานตีพิมพ์: “Near‐Infrared fluorescence chemosensor based on isothiocyanate‐aza‐BODIPY for cyanide detection in ppb level: Applications in buffer […]

อาจารย์ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: chantana@su.ac.th, chantana.chem@gmail.com ห้องพัก: 4210/5 Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. เว็บไซต์: – การศึกษา: วท.ม. (เคมีฟิสิคัล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537) วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2533) งานวิจัยที่สนใจ: Metal ion sensors, surface chemistry ผลงานตีพิมพ์: Praikaew, P., Duangdeetip, T., Chimpalee, N., Wainiphithapong, C., Swanglap, P., Wanichacheva, N. (2015) “Colorimetric sensor for detection of Hg2+ in aqueous samples utilizing […]

1 2