รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์ อีเมล์: supanee@su.ac.th, dr_supanee@hotmail.com ห้องพัก: อาคารปฏิบัติการโครงการสี โทร: 034-255797 ext. 28317 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Physical Chemistry) University of Tasmania, Australia (1995) วท.ม. (เคมีฟิสิคัล) มหาวิทยาลัยมหิดล (2526) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2524) งานวิจัยที่สนใจ: Color chemistry ผลงานตีพิมพ์: พินิจ   เอี่ยมสะอาด, จิตนภา  ศิริรักษ์,  สุธินี  เกิดเทพ, ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย, พัฒนาวิศว์  สว่างลาภ, ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์, พรทิพย์ ชัยมณี, สุพรรณี ฉายะบุตร และ ชีวิตา สุวรรณชวลิต. (2559) “การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารดูดกลืนรังสียูวีเพื่อเพิ่มความคงทนแสงของผงสีธรรมชาติ” […]

1 2