ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Pure and Applied Chemistry International Conference 2018: PACCON 2018)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเคมี ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Pure and Applied Chemistry International Conference 2018: PACCON 2018) ซึ่งปีนี้จัดโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “เคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Chemistry toward a Sustainable Future)” งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2018 เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการได้นำเสนอผลงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับพระปณิธานในการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย โอกาสนี้มีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการ 2 ท่าน คือ 1.นายนันทชัย อินทร์ปรุง […]

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเคมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ทุกท่าน

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเคมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ทุกท่าน