อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ทองสุข

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: tongsook.c@gmail.com, tongsook_c@su.ac.th

ห้องพัก: 223 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28313

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Biochemistry) Graz University of Technology, Austria (2016)

วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)

งานวิจัยที่สนใจ:

Mechanistic and molecular enzymology, enzyme kinetics, biocatalytic synthesis, and protein biochemistry

ผลงานตีพิมพ์:

  • Pornsuwan S, Maenpuen S, Kamutira P, Watthaisong P, Thotsaporn K, Tongsook C, Juttulapa M, Nijvipakul S, and Chaiyen P (2017) 3,4-Dihydroxyphenylacetate 2,3-dioxygenase from Pseudomonas aeruginosa: An Fe(II)-containing enzyme with fast turnover. PLoS One 12(2): e0171135

  • Tongsook C, Niederhauser J, Kronegger E, Straganz G, Macheroux P (2017) Leucine 208 in human histamine N-methyltransferase emerges as a hotspot for protein stability rationalizing the role of the L208P variant in intellectual disability. Biochimica et Biophysica Acta 1863(1): 188-199.

  • Dhammaraj T, Pinthong C, Visitsatthawong S, Tongsook C, Surawatanawong P, Chaiyen P (2016) A single-site mutation at Ser146 expands the reactivity of the oxygenase component of p-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase. ACS Chemical Biology 11(10): 2889-2896.

  • Tongsook C, Uhl MK, Jankowitsch F, Mack M, Gruber K, and Macheroux P (2016) Structural and kinetic studies on RosA, the enzyme catalysing the methylation of 8-demethyl-8-amino-d-riboflavin to the antibiotic roseoflavin. FEBS J, 283, 1531-1549

  • Heidari A, Tongsook C, Najafipour R, Musante L, Vasli N, Garshasbi M, Hu H, Mittal K, McNaughton AJ, Sritharan K, Hudson M, Stehr H, Talebi S, Moradi M, Darvish H, Arshad Rafiq M, Mozhdehipanah H, Rashidinejad A, Samiei S, Ghadami M, Windpassinger C, Gillessen-Kaesbach G, Tzschach A, Ahmed I, Mikhailov A, Stavropoulos DJ, Carter MT, Keshavarz S, Ayub M, Najmabadi H, Liu X, Ropers HH, Macheroux P, and Vincent JB (2015) Mutations in the histamine N-methyltransferase gene, HNMT, are associated with nonsyndromic autosomal recessive intellectual disability. Hum Mol Genet, 24, 5697-5710

  • Bernkopf M, Webersinke G, Tongsook C, Koyani CN, Rafiq MA, Ayaz M, Müller D, Enzinger C, Aslam M, Naeem F, Schmidt K, Gruber K, Speicher MR, Malle E, Macheroux P, Ayub M, Vincent JB, Windpassinger C, Duba HC (2014) Disruption of the methyltransferase-like 23 gene METTL23 causes mild autosomal recessive intellectual disability. Hum Mol Genet, 4015-4023

  • Sucharitakul J, Tongsook C, Pakotiprapha D, van Berkel WJ, Chaiyen P. (2013) The reaction kinetics of 3-hydroxybenzoate 6-hydroxylase from Rhodococcus jostii RHA1 provide an understanding of the para-hydroxylation enzyme catalytic cycle. J Biol Chem, 288, 35210-35221

  • Tongsook C, Sucharitakul J, Thotsaporn K, Chaiyen P. (2011) Interactions with the substrate phenolic group are essential for hydroxylation by the oxygenase component of p-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase. J Biol Chem, 286, 44491-44502

  • Ruangchan N, Tongsook C, Sucharitakul J, Chaiyen P. (2011) pH-dependent studies reveal an efficient hydroxylation mechanism of the oxygenase component of p-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase. J Biol Chem, 286, 223-233