รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์

อีเมล์: Buntem_R@su.ac.th , radchadab@yahoo.com

ห้องพัก: 4210 Science Building 4

โทร: 034-255797 ext. 28320

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Inorganic Chemistry) University of Cambridge, UK (1995)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2534)

งานวิจัยที่สนใจ:

Silica and silicate chemistry, Modified cellulose, Organic-Inorganic hybrid materials

ผลงานตีพิมพ์:

 • Suthabanditpong, W., Tani, M., Takai, C. Fujj, M., Buntem, R. and Shirai, T. (2016) “Facile fabrication of light diffuser films based on hollow silica nanoparticles as fillers” Advanced Powder Technology, 27: 454-460. (ISI)

 • Suthabanditpong, W., Takai, C., Fuji, M.,Buntem, R. and Shirai, T. (2016) “Studies of optical properties of UV-cured acrylate films modified with spherical silica nanoparticles”. Advanced Powder Technology , 27(2): 411-416. (ISI)

 • Suthabanditpong, W., Buntem, R. Takai, C., Fuji, M. and Shirai, T. (2015) “The quantitative effect of silica nanoparticles on optical properties of thin solid silica UV-cured films”. Surface and Coatings Technology, 279: 25-31. (ISI)

 • Buntem, R., Treechairusme, K. and Samkongngam, K. (2016) “Studies on the oxidation states of copper ion in blue silicate glass prepared from rice husk.” Advanced Materials Research, Vol. 1131, 268-271, 2016.

 • Buntem, R.and Tanyalax, T. (2016) “Studies on copper ion adsorption using pectin/functionalized-silica coated cellulose.” Advanced Materials Research, Vol. 1131, 210-214, 2016.

 • Buntem, R. and Pramual, K. (2016) “Amine-functionalized silica monolith as a copper ion adsorbent.” Advanced Materials Research, Vol. 1131, 198-202, 2016.

 • Buntem, R.and Samkongngam, K. (2015) “Xanes studies on the oxidation states of copper and iron in silicate glass matrix.” Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2015), Bangkok, Thailand, 909-912, January 21-23, 2015.

 • Maliyaem, R.,Buntem, R. , Sriraveeroj, N. and Phaechamud, T. (2015) “Drug release studies on highly-porous silica-modified microcrystalline cellulose beads”. Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2015), Bangkok, Thailand, 876-879, January 21-23, 2015.

 • Pramual, K. and Buntem, R. (2015) “Copper ion detection by amine-functionalized silica monolith”. Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2015), Bangkok, Thailand, 700-704, January 21-23, 2015.

 • Siritongtaworn, P., Wedsuwannarak, S., Ungkanont, S. and Buntem, R. (2015) “Preparation and application of silane-modified pectin for treating Cu2+ contaminated wastewater”. Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2015), Bangkok, Thailand, 615-617, January 21-23, 2015.

 • Buntem, R. , Tanyalax, T. and Vorapracha, S. (2014) “Studies on silver ion adsorption using curcumin-silica coated cotton” Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2014), Khon Kaen, Thailand, 805-808, January 8-10, 2014.

 • Buntem, R. and Pramual, K. (2014) “Studies on copper ion adsorption using functionalized silica monolith” Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2014), Khon Kaen, Thailand, 880-883, January 8-10, 2014.

 • Buntem, R. , Sriraveeroj, N., and Phaechamud, (2014)  T. “Studies on drug release from silica-modified microcrystalline cellulose beads” Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2014), Khon Kaen, Thailand, 887-890, January 8-10, 2014.