อาจารย์ ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: kullatat@gmail.com, Suwatpipat_K@su.ac.th

ห้องพัก: 217 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28317

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Chemistry) Mississippi State University, USA (2010)

วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)

วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)

งานวิจัยที่สนใจ:

Composite materials, Inorganic materials, Coordination chemistry, Photochemistry, Catalysis.

ผลงานตีพิมพ์:

  • Kraithong, S., Damrongsak, P., Suwatpipat, K., Sirirak, J.,Swanglap, P., Wanichacheva N.* “Highly Hg2+-sensitive and selective fluorescent sensors in aqueous solution and sensors-encapsulated polymeric membrane” RSC Advances (2016) 6, 10401-10411.

  • Tachapermpon, Y., Piyanuch, P., Prapawattanapol, N., Sukrat, K., Suwatpipat, K., Wanichacheva, N.* “Synthesis of novel fluorescent sensors based on naphthalimide fluorophores for the highly selective Hg2+-sensing” Journal of Chemistry (2015), Article ID 165295.

  • Thammawichai, W., Poopakdee, N., Suwanchawalit, C. and Suwatpipat, K.“Synthesis and characterization of cellulose microfibril reinforced epoxy composite.” Proceedings of The First Asian Conference on Defence Technology ACDT2015, Hua Hin, Thailand, April 23-25, 2015, 177-179.

  • Pansong, T., Suwatpipat, K. and Thammawichai, W. “Chemically functionalized multi-walled carbon nanotubes.” Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference, Chonburi, Thailand, 2013.