ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: cheewita_31@hotmail.com, suwanchawalit_c@su.ac.th

ห้องพัก: 4210/1 Science Building 4

โทร: 034-255797 ext. 28316

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2552)

วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2546)

งานวิจัยที่สนใจ:

metal oxide syntheses, photocatalysis, composite materials

ผลงานตีพิมพ์:

 • Cheewita Suwanchawalit and Sumpun Wongnawa Influence of calcination on the microstructures and photocatalytic activity of potassium oxalate doped TiO2 powders”, Applied Catalysis A: General. 338, 2008, 87-99.

 • Cheewita Suwanchawalit, Avinash J Partil, Ravinash Krishna Kumar, Sumpun Wongnawa, and Stephen Mann Fabrication of ice-templated macroporous TiO2-chitosan scaffolds for photocatalytic applications, Journal of Materials Chemistry . 19, 2009, 8478-8483.

 • Cheewita Suwanchawalit and Sumpun Wongnawa  “Triblock copolymer-templated synthesis of porous TiO2 and its photocatalytic activit, Journal of Nanoparticle Research. 12, 2010, 2895–2906.

 • Cheewita Suwanchawalit, Chaval Sriwong, and Sumpun Wongnawa Recyclable Rubber Sheets Impregnated with Potassium Oxalate doped TiO2 and their uses in Decolorization of Dye-Polluted Waters, International Journal of Environmental Research. 4(4), 2010, 615-628.

 • Cheewita Suwanchawalit, Sumpun Wongnawa, Pimpaporn Sriprang, Pachara Meanha “Enhancement of the photocatalytic performance of Ag-modified TiO2 photocatalyst under visible light”, Ceram. Int. (2012), doi:10.1016/j.ceramint.2012.03.027

 • ศศิฌา จันสุ,ชีวิตา สุวรรณชวลิต, ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย และ ธรวิภา พวงเพ็ชร. (2557) “การสังเคราะห์คอปเปอร์(I) ออกไซด์-ไทเทเนียมไดออกไซด์โฟโตคะตะลิสต์และสมบัติการเป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 1(3): 53-67. (TCI 2)

 • Suwanchawalit, C., Somjit, V. (2015) “Facile Hydrothermal Synthesis of Magnetic CoFe2O4 Nanoparticles and Photocatalytic Performance” Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 10(2): 705-713. (ISI)

 • Suwanchawalit, C., Somjit, V. (2015) “Hydrothermal Synthesis of Magnetic CoFe2O4-Graphene Nanocomposite with Enhanced Photocatalytic” Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 10(3): 769-777. (ISI)

 • พินิจ เอี่ยมสะอาด, จิตนภา  ศิริรักษ์,  สุธินี  เกิดเทพ, ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย, พัฒนาวิศว์  สว่างลาภ, ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์, พรทิพย์ ชัยมณี, สุพรรณี ฉายะบุตร และ ชีวิตา สุวรรณชวลิต (2559) “การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารดูดกลืนรังสียูวีเพื่อเพิ่มความคงทนแสงของผงสีธรรมชาติ” Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University 3(5): 41-52. (TCI 2)

 • ทศพร ศรีวรกุล, กุลทัศน์ สุวัฒพิพัฒน์,จันทร์ฉาย  ทองปิ่น, นวพันธุ์ ภู่ภักดี,  วรุต  ธรรมวิชัย และ

  ชีวิตา สุวรรณชวลิต (2559) “การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสจากเส้นใยมะพร้าวด้วยกระบวนการเคมีเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรง” Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University 3(5): 206-216. (TCI 2)

 • จิตนภา ศิริรักษ์, ชัชฎาภรณ์ พันธ์พิน, สุธินี เกิดเทพ, สุพรรณี ฉายะบุตร, ชีวิตา สุวรรณชวลิต (2559) “การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากใบมะม่วงในซิลิโคน” Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University 3(5): 22-31. (TCI 2)

 • Suwanchawalit, C., Buddee, S., Wongnawa, S. (2017) “Triton X-100 induced cuboid-like BiVO4 microsphere with high photocatalytic performance” Journal of Environmental Science 55: 257-265. (ISI)

 • Buddee, S., Suwanchawalit, C., Wongnawa S. (2017) “Nickel doped nanorod titanium dioxide photocatalyst with enhanced visible light photocatalytic performance” Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 12(3): 829 - 839. (ISI)

 • Montri Aiempanakit, Thanatchaporn Tabtimsri, Narit Triamnak, Cheewita Suwanchawalit 2019 “Curcumin modified Titanium Dioxide Nanotubes with Enhanced Visible Light Photocatalytic Performance” Int. J. Electrochem. Sci., 14, 1954 – 1967. (ISI)

 • Thammawichai, W., Poopakdee, N., Suwatpipat, K., Suwanchawalit, C. (2015) “Synthesis and Characterization of Cellulose-Microfibril Reinforced Epoxy Composite” The First Asian Conference on Defence Technology, Hua Hin, Thailand, April 23-25, 2015

 • Cheewita Suwanchawalit, Kamonchanok Roongraung, Supat Buddee, Sumpun Wongnawa, Avinash Patil 2017 “Enhanced Photocatalytic Activity by Silver-Modified Bismuth Vanadate” Key Engineering Materials, Vol. 757, pp 88-92. (scopus)

 • Chutamanut Wongyara, Preeyaporn Harnkar, Cheewita Suwanchawalit, Tarawipa Puangpetch, Kritapas Laohhasurayotin, Avinash Patil 2017 “Preparation of Magnetic Zinc Ferrite Nanoparticles and their Photocatalytic Performance” Key Engineering Materials , Vol. 757, pp 125-130. (scopus)

 • Butsarin Thaweekoon, Sutinee Girdthep, Cheewita Suwanchawalit 2018

“PREPARATION OF NANOFIBER CELLULOSE/POLY(VINYL ALCOHOL) FILMS AND THEIR PROPERTIES” Proceedings of the 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT44), BITECT, Bangkok, Thailand, October 29-31, 2018.

 • Yongvanich, N., Thongkaew, K., Yuanlae, N., Sae-Ung, S. and Suwanchawalit, C. Influence of copper doping in nanostructured ZnO thin films by spin coating Proceedings of IEEE 12th Nanotechnology Materials and Devices Conference (NMDC 2017), Vol. 2018(January), pp. 139-140, April 2018. (Scopus)

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร:

 • พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ, สุพรรณี ฉายะบุตร, พรทิพย์ ชัยมณี, ชีวิตา สุวรรณชวลิต, สุธินี เกิดเทพ, จิตนภา ศิริรักษ์ และ ศริณยา ปานมณี. องค์ประกอบสารตั้งต้นในการเกิดฟิล์มเงินและตัวรีดิวซ์ในการเตรียมฟิล์มโลหะเงิน สำหรับงานเคลือบพื้นผิววัสดุโพลีเมอร์ชนิดอะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน. เลขที่อนุสิทธิบัตร 13497  ออกให้วันที่ 26 มกราคม 2561.

 • Laohhasurayotin, K. Suwanchavalit, C. Limprasart, W. Chitaka, W. Anukunwithaya, P.

         ขอรับอนุสิทธิบัตรไทยเรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมผิวเลเยอร์ดับเบิ้ลไฮดรอกไซด์บนแผ่นอะลูมิเนียมด้วยปฏิกิริยาการตกตะกอนในสภาวะกรด”  Requested no. 1803001668 on Jul 26, 2018.