อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: nattawand@gmail.com, worawannotai_n@su.ac.th

ห้องพัก: 218 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28308

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Chemistry) University of Wisconsin-Madison, USA (2011)

B.Sc. (Chemistry) University of Virginia, USA (2005)

งานวิจัยที่สนใจ:

Organometallic chemistry, Coordination chemistry, Catalysis

ผลงานตีพิมพ์:

  • พินิจ เอี่ยมสะอาด จิตนภา  ศิริรักษ์  สุธินี  เกิดเทพ ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย พัฒนาวิศว์  สว่างลาภ ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์ พรทิพย์ ชัยมณี สุพรรณี ฉายะบุตร และ ชีวิตา สุวรรณชวลิต. (2559) “การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารดูดกลืนรังสียูวีเพื่อเพิ่มความคงทนแสงของผงสีธรรมชาติ” Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (กันยายน – ตุลาคม 2559), 41-52.  (TCI)

  • ศศิฌา จันสุ, ชีวิตา สุวรรณชวลิต, ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย และ ธรวิภา พวงเพ็ชร. (2557). “การสังเคราะห์คอปเปอร์(I) ออกไซด์-ไทเทเนียมไดออกไซด์โฟโตคะตะลิสต์และสมบัติการเป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง” Veridian E-Journal ปีที่ 1, ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2557), 53-67. (TCI)

  • Jansu, S., Decharin, N., Puangpetch, T. and Suwanchawalit, C. “Syntheses of Cu2O photocatalysts and their decolorization of organic dyes” Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference, Chonburi, Thailand, pp. 469-471, January 23-25, 2013.

  • Decharin, N.; Popp, B. V.; Stahl, S. S. Reaction of O2 with [(–)-Sparteine]Pd(H)Cl: Evidence for an Intramolecular [H–L]+ "Reductive Elimination" Pathway Am. Chem. Soc. 2011, 133, 13268–13271.

  • Decharin, N.; Stahl, S. S. “Benzoquinone-Promoted Reaction of O2 with a PdII–Hydride” Am. Chem. Soc. 2011, 133, 5732-5735.

  • Konnick, M. M.; Decharin, N.; Popp, B. V.; Stahl, S. S. “O2 Insertion into a Palladium(II)-Hydride Bond: Observation of Mechanistic Crossover between HX-Reductive-Elimination and Hydrogen-Atom-Abstraction Pathways” Sci. 2011, 326-330.

  • Li, Z.-B.; Rajaram, A. R.; Decharin, N.; Qin, Y.-C.; Pu, L. “An Efficient Catalytic Asymmetric Addition of Trimethylsilyl Cyanide to Aldehydes at Room Temperature” Tetrahedron Lett. 2005, 46, 2223-2226.