อาจารย์ ดร. สุนทร สุวอเขียว

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: s_suntornsc@hotmail.com, suvokhiaw_s@su.ac.th

ห้องพัก: 4213 Science Building 4

โทร: 034-255797 ext. 28320

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)

วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551)

งานวิจัยที่สนใจ

Layered materials, Organic-Inorganic Hybrid Materials

ผลงานตีพิมพ์:

  • Suvokhiaw, S., Imyim, A., Sukpirom N. (2016) “As(V) removal using a magnetic layered double hydroxide composite” Separation Science and Technology 51(18): 2948-2957. (ISI)

  • Suvokhiaw, S., Yeyongchaiwat, J., Sukpirom N., Improving the oxygen permeability of barium or lanthanum-based perovskite membranes by surface-coating with catalysts, Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, Bangkok, Thailand, January 5-7, 2011.