ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ

 

ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์

อีเมล์: wanichacheva.nantanit@gmail.com

ห้องพัก: 219 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28309

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Chemistry) Worcester Polytechnic Institute, USA (2007)

วท.ม. (เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536)

งานวิจัยที่สนใจ:

Design and syntheses of new fluorescent chemosensors for Hg2+, Cd2+, Cu2+, Ag+ and Zn2+ sensing: Utilizations in batch, flow analysis, solid support-strip tests, and living cell imaging

ผลงานตีพิมพ์:

 1. Kaewnok, N., Sirirak, J., Jungsuttiwong, S., Wongnongwa, Y., Kamkaew, A., Petdum, A., Panchan, W., Sahasithiwat, S., Sooksimuang, T., Charoenpanich, A.*, Wanichacheva, N.* “Detection of Hazardous Mercury Ion using [5]Helicene-based Fluorescence Probe with “Turn-ON” Sensing Response for Practical Applications” Journal of Hazardous Materials (2021) 418, 126242.
 2. Tonsomboon, K.*, Noppakuadrittidej, P., Sutikulsombat, S., Petdum, A., Panchan, W., Wanichacheva, N., Sooksimuang, T., Karoonuthaisiri, N. “Turn-On fluorescence resonance energy transfer (FRET)-based electrospun fibrous membranes: rapid and ultrasensitive test strips for on-site detection of Mercury (II) ion” Sensors and Actuators B: Chemical (2021) 344, 130212.
 3. Piyanuch, P., Patawanich, P. Sirirak, J., Suwatpipat, K., Kamkaew, A., Burgess, K., Wanichacheva, N.* “Rapid and visual detection of Cd2+ based on aza-BODIPY near infrared dye and its application in real and biological samples for environmental contamination screening” Journal of Hazardous Materials (2021) 409, 124487.
 4. Kraithong, S., Chailek, N., Sirirak, J., Suwatpipat, K., Wanichacheva, N., Swanglap, P. “Improving sensitivity of a new Hg2+-Selective fluorescent sensor by silver nanoparticles via plasmonic enhancement” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (2021) 407, 113064.
 5. Sinthuprasert, P., Petdum, A., Swanglap, P., Panchan, W., Sooksimuang, T., Wanichacheva, N., Setthakarn, K. “[5]Helicene-Scaffold Fluorescence Sensing for Selective Detection of Au3+ Ions and Gold Nanoparticle” Journal of the Brazilian Chemical Society (2021) Journal of the Brazilian Chemical Society (2021) 32(4) 852-859.
 6. Girdthep, S., Hanmeng, O., Triamnak, N., Chailek, N., Wanichacheva, N. “Theoretical solvent selection for nanostructured surface fabrication of reusable and colourimetric visual-eye sensor strips with rhodamine derivative-encapsulated polymeric membranes for highly sensitive and selective detection of Hg2+” Polymer Testing (2021) 97, 107151
 7. Hanmeng, O., Chailek,N., Charoenpanich, A., Phuekvilai, P., Yookongkaew, N., Sanmanee,N., Sirirak, J.,Swanglap,P., Wanichacheva, N.* “Cu2+-selective NIR fluorescence sensor based on heptamethine cyanine in aqueous media and its application” Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2020) 240, 118606
 8. Petdum, A., Waraeksiri, N., Hanmeng, O., Jarutikorn, S., Chaneam, S., Sirirak, J., Charoenpanich, A., Panchan, W., Sooksimuang, T., Wanichacheva, N.* “A new water-soluble Fe3+ fluorescence sensor with a large Stokes shift based on [5]helicene derivative: Its application in flow injection analysis and biological systems” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (2020) 401, 112769
 9. Praikaew, P., Roongcharoen, T., Charoenpanich, A., Kungwan, N., Wanichacheva, N.* “Near-IR aza-BODIPY-based probe for the selective simultaneous detection of Cu2+ in aqueous buffer solutions and its application in biological samples” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (2020) 400, 112641
 10. Petdum ,A., Faichu, , Sirirak, J., Khammultri, P., Promarak, V., Panchan, W., Sooksimuang, T., Charoenpanich, A., Wanichacheva, N.* “[5]Helicene-rhodamine 6 G hybrid-based sensor for ultrasensitive Hg2+ detection and its biological applications” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (2020) 394, 112473
 11. Petdum, A., Sirirak, J., Lee, V. S., Nienaber, H.A., Panchan, W. Sooksimuang, T., Wanichacheva, N.* “New [5]helicene derivatives with large stokes shifts for Hg2+ determination and their application in drinking water, river water and tuna fillet” Science, Engineering and Health Studies (2020) 14(1), 32-46
 12. Kraithong, S., Panchan, W., Charoenpanich, A., Sirirak, J., Sahasithiwat, S., Swanglap, P., Promarak, V., Thamyongkit, P., Wanichacheva, N.* “A method to detect Hg2+ in vegetable via a “Turn–ON” Hg2+–Fluorescent sensor with a nanomolar sensitivity” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (2020), 389, 112224.
 13. Suvokhiaw, S., Petdum, A., Faichu, N., Handee, W., Thepsuparungsikul, N., Swanglap, P., Chimpalee, N., Wanichacheva, N.* “Selective entrapment of Pb2+ from fresh Thunbergia laurifolia leaves extract and Thunbergia laurifolia tea extract” Journal of the Brazilian Chemical Society (2020), 31 (3), 498-504.
 14. Piyanuch, P., Sirirak, J., Kamkaew, A., Weeranantanapan O., Promarak, V., Burgess, K., Wanichacheva, N.* “A near-infrared fluorescence chemosensor based on isothiocyanate-aza-bodipy for cyanide detection at the parts per billion level: Applications in buffer media and living cell imaging” ChemPlusChem (2019), 84, 252-259. (Cover Feature)
 15. Rattanopas, S., Piyanuch, P., Wisansin, K., Charoenpanich, A., Sirirak, J., Phutdhawong, W., Wanichacheva, N.* “Indole-based fluorescent sensors for selective sensing of Fe2+ and Fe3+ in aqueous buffer systems and their applications in living cells” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (2019), 377, 138-148.
 16. Petdum, A., Sooksimuang, T., Wanichacheva, N., Sirirak, J.* “Natural colorimetric sensor from sappanwood for turn–on selective Fe2+ detection in aqueous media and its application in water and pharmaceutical samples” Chemistry Letters (2019), 48, 678-681.
 17. Praikaew, P., Maniam, S., Charoenpanich, A., Sirirak J., Promarak, V., Langford, S. J., Wanichacheva, N.* “Water-soluble Cu2+-fluorescent sensor based on core-substituted naphthalene diimide and its application in drinking water analysis and live cell imaging” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (2019), 282, 111852.
 18. Jarutikorn, S., Kraithong, S., Sirirak, J., Panchan, W., Sooksimuang, T., Charoenpanich, A., Wanichacheva, N.* “Environmental Friendly Ag+ Detection of “Turn-On” Fluorescent Sensor with a Mega-Stokes Shift and Its Application in Biological Systems” Oriental Journal of Chemistry (2019), 35 (3), 1227-1234.
 19. Kraithong, S., Sangsuwan, R., Worawannotai, N., Sirirak, J., Charoenpanich, A., Thamyongkit, P., Wanichachewa, N.* “Triple detection modes for Hg2+sensing based on NBD-fluorescent and colorimetric sensor and its potential in cell imaging” New Journal of Chemistry (2018), 42, 12412–12420.
 20. Sakunkaewkasem, S., Petdum, A., Panchan, W., Sirirak, J., Charoenpanich, A., Sooksimuang, T., Wanichacheva, N.* “Dual-analyte fluorescent sensor based on [5]helicene derivative with super large stokes shift for the selective determinations of Cu2+ or Zn2+ in buffer solutions and its application in living cell” ACS Sensors (2018), 3 (5), 1016–1023.
 21. Kaewnok, N., Petdum, A., Sirirak, J., Charoenpanich, A., Panchan, W., Sahasithiwat, S., Sooksimuang, T., Wanichacheva, N.* “New Cu2+-specific “turn-on” fluorescent probe based on [5]helicene with very large Stokes shift and its potential in living cell” New Journal of Chemistry (2018), 42, 5540–5547.
 22. Petdum, A., Panchan, W., Sirirak, J., Promarak, V., Sooksimuang, T., Wanichacheva, N.* “Colorimetric and fluorescent sensing of a new FRET system via [5]helicene and rhodamine 6G for Hg2+ detection” New Journal of Chemistry (2018), 42, 1396–1402.
 23. Kunthom, R., Piyanuch, P., Wanichacheva, N.*, Ervithayasuporna, V.* “Cage-like silsesequioxanes bearing rhodamines as fluorescence Hg2+ sensors” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (2018), 356, 248–255.
 24. Petdum, A., Panchan, W., Swanglap, P., Sirirak, J., Sooksimuang, T., Wanichacheva, N.* ““Turn-ON” [5]helicene-based fluorescence sensor with very large Stokes shift for highly selective detection of Ag+ and AgNPs” Sensors and Actuators B: Chemical (2018), 259, 862–870.
 25. Puangsamlee, T., Tachapermpon, Y., Kammalun, P., Sukrat, K., Wainiphithapong, C., Sirirak, J., Wanichacheva, N.* “Solvent control bifunctional fluorescence probe for selective detection of Cu2+ and Hg2+ via the excimer of pyrenylacetamide subunits” Journal of Luminescence, (2018), 196, 227–235.
 26. Kraithong, S., Sirirak, J., Soisuwan, K., Wanichacheva, N., Swanglap, P. * “Enhancing sensitivity of novel Hg2+ fluorescent sensor via plasmonic enhancement of silver nanoparticles” Sensors and Actuators B: Chemical (2018), 258, 694–703.
 27. Rammarat, E., Kraithong, S., Wanichacheva, N., Swanglap, P., Yindeesuk, W., Damrongsak, P., Locharoenrat, K.* “Rhodamine 6G and Au–Pd core–shell nanorods: Fluorescence enhancement for detection of mercury” Ukrainian Journal of Physical Optics (2018), 19(4), 191–198
 28. Tachapermpon,Y., Thavornpradit, S., Charoenpanich, A., Sirirak, J., Burgess, K., Wanichacheva, N.* “Near-infrared aza-BODIPY fluorescent probe for selective Cu2+ detection and its potential in living cell imaging” Dalton Transactions (2017), 46, 16251–16256.
 29. Sodkhomkhum, R., Masik, M., Watchasit, S., Suksai, C., Boonmak, J., Youngme, S., Wanichacheva, N., Ervithayasuporn, V.* “Imidazolylmethylpyrene sensor for dual optical detection of explosive chemical: 2,4,6-Trinitrophenol” Sensors and Actuators B: Chemical (2017), 245, 665–673.
 30. Tachapermpon,Y., Chaneam,S., Charoenpanich, A., Sirirak, J., Wanichacheva, N.* “Highly Cu2+-sensitive and selective colorimetric and fluorescent probes: Utilizations in batch, flow analysis and living cell imaging” Sensors and Actuators B: Chemical (2017), 241, 868–878.
 31. Tachapermpon, Y., Maniam, S., Wanichacheva, N., Langford, S. J.* “New di-, tri-, and tetra-core-functionalized naphthalene diimides from reactions of allyl ethers with lewis acids” Asian Journal of Organic Chemistry (2017), 6, 47–53.
 32. Thavornpradit, S., Sirirak, J., Wanichacheva, N.* “Turn-on naphthalimide fluorescent sensor with high quantum yield and large Stokes shift for the determination of Cu(II)” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (2016), 330, 55–63.
 33. Kraithong, S., Damrongsak, P., Suwatpipat, K., Sirirak, J.,Swanglap, P., Wanichacheva N.* “Highly Hg2+-sensitive and selective fluorescent sensors in aqueous solution and sensors-encapsulated polymeric membrane” RSC Advances (2016), 6, 10401–10411.
 34. Piyanuch, P., Watpathomsub, S., Lee, V. S., Nienaber, H. A., Wanichacheva, N.* “Highly sensitive and selective Hg2+-chemosensor based on dithia-cyclic fluorescein for optical and visual-eye detections in aqueous buffer solution”  Sensors and Actuators B: Chemical (2016), 224, 201–208.
 35. Praikaew, P., Duangdeetip, T., Chimpalee, N., Wainiphithapong, C., Swanglap, P., Wanichacheva, N.* “Colorimetric sensor for detection of Hg2+ in aqueous samples utilizing rhodamine B hydrazide-modified silica” Materials Express (2015), 5, 300–308.
 36. Kamkaew, A., Thavornpradit, S., Puangsamlee, T., Xin, D., Wanichacheva, N., Burgess, K.* “Oligoethylene glycol-substituted aza-BODIPY dyes as red emitting ER-probles” Organic & Biomolecular Chemistry (2015), 13, 8271–8276.
 37. Tachapermpon, Y., Piyanuch, P., Prapawattanapol, N., Sukrat, K., Suwatpipat, K., Wanichacheva, N.* “Synthesis of novel fluorescent sensors based on naphthalimide fluorophores for the highly selective Hg2+-sensing” Journal of Chemistry (2015), Article ID 165295.
 38. Wanichacheva, N.*, Hanmeng, O., Kraithong, S., Sukrat, K. “Dual optical Hg2+-selective sensing through FRET system of fluorescein and rhodamine B fluorophores” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (2014), 278, 75–81.
 39. Wanichacheva, N.*, Praikaew, P., Suwanich, T., Sukrat, K. ““Naked-eye” colorimetric and “turn-on” fluorometric chemosensors for reversible Hg2+ detection” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, (2014), 118, 908–914.
 40. Pengthamkeerati, P.*, Kornkanitnan, N., Sawangarreruk, S., Wanichacheva, N., Wainiphithapong, C., Sananwai, N. “Assessment of heavy metals in sediments of the Don Hoi Lot area in the Mae Klong estuary, Thailand”  Journal of Environmental Science and Health, Part A (2013), 48, 1356–1364
 41. Wanichacheva, N.*, Prapawattanapol, N., Lee, V.S., Grudpan, K., Petsom, A. “Hg2+-induced self-assembly of a naphthalimide derivative by selective “turn-on” monomer/excimer emissions”  Journal of Luminescence, (2013), 134, 686–690.
 42. Wanichacheva, N.*, Setthakarn, K., Prapawattanapol, N., Hanmeng, O., Lee, V.S., Grudpan, K. “Rhodamine B-based “turn-on” fluorescent and colorimetric chemosensors for highly sensitive and selective detection of mercury (II) ions” Journal of Luminescence (2012), 132(1), 35–40.
 43. Wainiphithapong,C., Hanmeng, O., Lee, V. S., Grudpan, K., Wanichacheva, N.* “Diphenylmaleimide derivatives and their efficiency in off-on Hg2+ fluorometric sensing” Maejo Int. J. Sci. Technol. (2012), 6(03), 449–460.
 44. Wanichacheva, N.*, Kumsorn, P., Sangsuwan, R., Kamkaew, A., Lee, V. S., Grudpan, K. “A new fluorescent sensor bearing three dansyl fluorophores for highly sensitive and selective detection of mercury (II) ions” Tetrahedron Letters (2011), 52, 6133–6136.
 45. Wanichacheva, N.*, Kamkaew, A., Watpathomsub, S., Vannajan, S. L., Grudpan, K. “2-[3-(2- Aminoethyl thio)propylthio]ethanamine bearing dansyl subunits: An efficient, simple and rapid  fluorometric sensor for the detection of mercury (II) ions” Chemistry Letters (2010), 10, 1099–1101.
 46. Wanichacheva, N.*, Watpathomsub, S., Vannajan, S. L., Grudpan, K. “Synthesis of a novel fluorescent sensor bearing dansyl fluorophores for the highly selective detection of mercury (II) ions” Molecules (2010), 15, 1798–1810.
 47. Wanichacheva, N.*, Siriprumpoonthum, M., Kamkaew, A., Grudpan, K. “Dual optical detection of a novel selective mercury sensor based on 7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazolyl subunits” Tetrahedron Letters (2009), 50, 1783–1786.
 48. Driscoll, P. F., Purohit, N., Wanichacheva, N., Lambert, C. R., McGimpsey, W. G.* “Reversible photoswitchable wettability in noncovalently assembled multilayered films” Langmuir (2007) 23 (26), 13181–13187.
 49. Wanichacheva, N., Soto, E. R., Lambert, C. R., McGimpsey, W. G.* “Surface-based lithium ion sensor: An electrode derivatized with a self-assembled monolayer”  Analytical Chemistry (2006), 78(20), 7132–7137.
 50. Wanichacheva, N., Benco, J. S., Lambert, C. R., McGimpsey, W. G.* “A highly selective bicyclic fluoroionophore for the detection of lithium ions” Photochemistry and Photobiology (2006), 82(3), 829–834.
 51. Wanichacheva, N., Miyagawa, Y., Ogura, H.* “Polymerization of UDMA using zinc particles and 4-META with and without BPO” Dental Materials Journal (2000), 19(2), 173–185.

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 • McGimpsey, W. G.; Wanichacheva, N.; Lambert, C. R. “A Surface-based Ammonium Ion Sensor: An Electrode Derivatized with a Self-Assembled Monolayer of Hexanedacanethiol-Containing Cyclic Peptide”. S. PCT Int. Appl. US 2008031091, 2008.
 • Sooksimuang, T.; Panchan, W.; Wanichacheva, N.; Sakunkaewkasem, S.; Petdum, A. “2-(2-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)ethyl)-7,12-dimethoxy-4,5,14,15-tetrahydro-1Hdinaphtho[2,1-e:1',2'-g]isoindole-1,3(2H)-dione for Copper and Zinc ion sensing”, Patent Application Number 1501003213, June 10, 2015.
 • Sooksimuang, T.; Panchan, W.; Kwanplod, K.; Wanichacheva, N.; Petdum, A. “2-(3’,6’-bis(ethylamino)-2’,7’-dimethyl-3-thioxospiro[isoindoline-1,9’-xanthen]-2-yl)-7,12-dimethoxy-4,5,14,15-tetrahydro-1H-dinaphtho[2,1-e:1’,2’-g]isoindole-1,3(2H)-dione for mercury ion sensing”, Patent Application Number 1701005852, September 29, 2017.

รางวัลที่ได้รับ

 • 2012 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร –รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 2011 IUPAC Young Chemist Awards in the Inorganic Division จาก International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)