ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา พุทธวงศ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: waya.sengpracha@gmail.com

ห้องพัก: 222 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28312

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Chemistry) University of Wollongong, Australia (2005)

M.Sc. (Chemistry) University of Wollongong, Australia (2001)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

งานวิจัยที่สนใจ:

Synthesis of natural products and bioactive compounds

ผลงานตีพิมพ์:

  • Phutdhawong, W.S., Ruensamran, W. and Phutdhawong, W. (2016).  “Synthesis and preliminary evaluation of dimeric-28-homobrassinosteroids for plant growth regulators” Steroids, 38-44. (ISI)

  • Taechowisan, T., Singtotong, C. and Phutdhawong, W.S. (2016). “Antibacterial and Antioxidant Activities of Acetogenins from Streptomyces sp. VE2; An Endophyte in Vernonia cinerea (L.) Less. .” Journal of Applied Pharmaceutical Science 6(8): 067-072. (SCOPUS)

  • Phutdhawong, W., Winyakul, C. and Phutdhawong, W.S. (2014). “Synthesis of 3-indolylacetamide derivatives and evaluation of their plant growth regulator activity” Maejo International Journal of Science and Technology 8(2): 181. (ISI, SCOPUS)

  • Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran, W. and Phutdhawong, W.S. (2014) “Antibacterial activity of new flavonoids from Streptomyces sp. BT01; an endophyte in boesenbergia rotunda (L.) mansf. Journal of Applied Pharmaceutical Science 4(4), 8-13. (SCOPUS)