ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร ระย้านิล

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: Rayanil _k@su.ac.th, krdzb1@yahoo.com

ห้องพัก: 314 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28329

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Chemistry) University of Missouri-Columbia, USA (2006)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)

งานวิจัยที่สนใจ:

Isolation of bioactive compounds from natural products, natural product synthesis

ผลงานตีพิมพ์:

  • Rayanil, K., Sutassanawichanna, W., Suntornwat, O., Tuntiwachwuttikul, P. (2016) “A new dihydrobenzofuran lignan and potential α-glucosidase inhibitory activity of isolated compounds from Mitrephora teysmanniiNatural Product Research 30: 2675-2681.

  • Rayanil, K., Prempree, C., Nimgirawath, S. (2016) “The first total syntheses of (±) norphoebine dehydrophoebine oxophoebine dehydrocrebanine oxocrebanine and uthongine and their cytotoxicity against three human cancer cell lines”, Journal of Asian Natural Products Research 18: 1042-1056.

  • Rayanil, K., Limpanawisut, S., Tuntiwachwuttikul, P. (2013) “Ent-pimarane and Ent-trachylobane diterpenoids from Mitrephora alba and their cytotoxicity against three human cancer cell lines” Phytochemistry 89: 125-130.

  •  Rayanil, K., Nimnoun, C., Tuntiwachwuttikul, P. (2012) “New phenolics from the wood of Casearia grewiifoliaPhytochemistry Letters 5: 59-62.

  •  Rayanil, K., Bunchornmaspan, P., Tuntiwachwuttikul, P. (2011) “A new phenolic with anti-cancer activity from the wood of Millettia leucanthaArchives of Pharmacal Research 34: 881-886.

  •  Kitbumrungsas, P., Suntornwat, O., Rayanil, K. (2011) “Mangiferin and antioxidant capacity of mango (Mangifera indica L.) leaves extract” Thai Journal of Agricultural Science 44: 62-66.