ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร

Asst. Prof. Panupun Limpachayaporn, Dr. rer. Nat.

 

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: limpachayaporn_p@silpakorn.edu, panupun.lim@gmail.com

ห้องพัก: 1145 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์ 1

โทร: +66 34 147008 ext. 207006

เว็บไซต์:
https://scholar.google.com/citations?user=sJ4sVuEAAAAJ&hl=en

การศึกษา:

Dr. rer. nat. (Chemistry) University of Münster, Germany (2012)

Diplom (Chemie) University of Göttingen, Germany (2009)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

งานวิจัยที่สนใจ:

• Synthesis and Cytotoxicity towards Various Cancer Cell Lines of Sorafenib Analogues
• Development of Heterocylic Fragments as Anti-Cancer and Anti-Microbial Agents
• Structural Modifications of Bioactive Natural Products for Improvement of Biological Activities

ผลงานตีพิมพ์:

• Palakhachane, S.; Ketkaew, Y.; Chuaypen, N.; Sirirak, J.; Boonsombat, J.; Ruchirawat, S.; Tangkijvanich, P.; Suksamrarn, A.; Limpachayaporn, P.* Synthesis of sorafenib analogues incorporating a 1, 2, 3-triazole ring and cytotoxicity towards hepatocellular carcinoma cell lines. Bioorganic Chemistry 2021, 112, 104831.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004520682100208X)

• Matako, Y.; Suttisingtong, K.; Boonsombat, J.; Sirirak, J.; Limpachayaporn, P.* The Synthetic Pathways of a New 1,2,3-Triazole-Containing Sorafenib Analogue and Its Cytotoxicity towards Cancer Cell Lines. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal 2021, 13(1), 244-258.
(https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsvrj/article/view/219866)

• Singpanna, K.; Nuntharatanapong, N.; Rojanarata, T.; Limpachayaporn, P.; Patrojanasophon, P.; Opanasopit, P.* Development and evaluation of p-chlorophenyl benzyl ether-loaded microemulsions for transdermal delivery. Journal of Current Science and Technology 2021, 11(1), 90-99.
( https://jcst.rsu.ac.th/volume/11/number/3/article/203)

• Gumlungpat, N.*; Charoenpanich, A.; Limpachayaporn, P. Biological activity of Carissa carandas LINN. young fruit extract on HepG2, Hela and human keratinocyte cells HaCat. Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology 2020, 8(2), 33-48.
(https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/scudru/article/view/239896)

• Singpanna, K.; Oekchuae, S.; Jareonkunmetee, K.; Athipornchai, A.; Nuntharatanapong, N.; Opanasopit, P.; Limpachayaporn, P.* Synthesis and anti-tyrosinase activity evaluation of fluorinated chalcone and phenyl benzyl ether derivatives. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 2020, 15(1), 81-89.
(https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TBPS/article/view/242699)

• Palakhachane, S.; Ketkaew, Y.; Chuaypen, N.; Tangkijvanich, P.; Suksamrarn, A.; Limpachayaporn, P.* “The preliminary studies on the synthesis and the cytotoxicity towards HepG2 and Huh7 of a new series of sorafenib analogues: Replacement of aryl urea with a triazole ring” in Proceedings of the 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT45), Oct 7-9, 2019, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, 348-358.

• Riam-Amatakun, W.; Limpachayaporn, P.; Rhea L Pizon, J.; Opanasopit, P.; Nuntharatanapon, N.* Anti-melanogenic activity of p-chlorophenyl benzyl ether in α-MSH-induced mouse melanoma B16F10 cells. Key Engineering Materials 2019, 819, 118-123.
(https://www.scientific.net/KEM.819.118)

• Suppharatthanya, P.; Chaneam, S.; Limpachayaporn, P.; Sirirak, J.* Kinetics and isotherm study of the adsorption of brazilien from sappanwood on montmorillonite. Thai Science and Technology Journal 2019, 27(6), 989-1001.
(https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/205318)

• Suttisintong, K.; Palakhachane, S.; Athipornchai, A.; Pimtomg, W.; Limpachayaporn, P.* Synthesis and evaluation of anti-tyrosinase activity of phenyl benzyl ether derivatives: Effects of functional groups and their positions. Science, Engineering and Health Studies 2018, 12(2), 111-123.
(https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sehs/article/view/144513)

• Klinpetch, W.; Petdum, A.; Thavornpradit, S.; Panchan, W.; Sooksimuang, T.; Sirirak, J.; Suvokhiaw, S.; Limpachayaporn, P.; Wanichacheva, N.* “Fluorometric and colorimetric Hg2+ -sensor via FRET system of pentahelicene donor and rhodamine B acceptors” in Proceedings of the 2018 Chemistry Research Symposium (ChRS2018), May 26-27, 2018, Chemistry Division, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom, Thailand, 5-10.

• Limpachayaporn, P.; Schäfers, M.; Haufe, G.* Isatin sulfonamides: Potent caspases-3 and -7 inhibitors and promising PET and SPECT radiotracers for apoptosis imaging. Future Medicinal Chemistry 2015, 7(9), 1173-1196.
(https://www.future-science.com/doi/abs/10.4155/fmc.15.52)

• Limpachayaporn, P.; Wagner, S.; Kopka, K.; Schober, O.; Schäfers, M.; Haufe, G.* Synthesis of 7-halogenated isatin sulfonamides: Nonradioactive counterparts of caspase-3/-7 inhibitor-based potential radiopharmaceuticals for molecular imaging of apoptosis. Journal of Medicinal Chemistry 2014, 57(22), 9383-9395.
(https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jm500718e)

• Limpachayaporn, P.; Schäfers, M.; Schober, O.; Kopka, K.; Haufe, G.* Synthesis of new fluorinated, 2-substituted 5-pyrrolidinylsulfonyl isatin derivatives as caspase-3 and caspase-7 inhibitors: Nonradioactive counterparts of putative PET-compatible apoptosis imaging agents. Bioorganic and Medicinal Chemistry 2013, 21(7), 2025-2036.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0968089613000400)

• Limpachayaporn, P.; Riemann, B.; Kopka, K.; Schober, O.; Schäfers, M.; Haufe, G.* Influence of 4- or 5-substituents on the pyrrolidine ring of 5-[1-(2-methoxymethylpyrrolidinyl)sulfonyl]isatin derivatives on their inhibitory activities towards caspases-3 and -7. European Journal of Medicinal Chemistry 2013, 64, 562-578.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0223523413002432)

• Limpachayaporn, P.; Wagner, S.; Kopka, K.; Hermann, S.; Schäfers, M.; Haufe, G.* Synthesis, 18F-radiolabeling, and in vivo biodistribution studies of N-fluorohydroxybutyl isatin sulfonamides using positron emission tomography. Journal of Medicinal Chemistry 2013, 56(11), 4509-4520.
(https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jm400257a)

• Tuntiwachwuttikul, P.*; Pootaeng-on, Y.; Phansa, P.; Limpachayaporn, P.; Charoenchai, P.; Taylor, W.C. Constituents of the leaves of Holarrhena pubescens. Fitoterapia 2007, 78(3), 271-273.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0367326X07000342)