รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์

อีเมล์: supanee@su.ac.th, dr_supanee@hotmail.com

ห้องพัก: อาคารปฏิบัติการโครงการสี

โทร: 034-255797 ext. 28317

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Physical Chemistry) University of Tasmania, Australia (1995)

วท.ม. (เคมีฟิสิคัล) มหาวิทยาลัยมหิดล (2526)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2524)

งานวิจัยที่สนใจ:

Color chemistry

ผลงานตีพิมพ์:

 • พินิจ   เอี่ยมสะอาด, จิตนภา  ศิริรักษ์,  สุธินี  เกิดเทพ, ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย, พัฒนาวิศว์  สว่างลาภ, ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์, พรทิพย์ ชัยมณี, สุพรรณี ฉายะบุตร และ ชีวิตา สุวรรณชวลิต. (2559) “การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารดูดกลืนรังสียูวีเพื่อเพิ่มความคงทนแสงของผงสีธรรมชาติ” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, 3(5), 41-52.  (TCI กลุ่ม 2)

 • จิตนภา ศิริรักษ์, ชัชฎาภรณ์ พันธ์พิน, สุธินี เกิดเทพ, สุพรรณี ฉายะบุตร, ชีวิตา สุวรรณชวลิต (2559) “การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากใบมะม่วงในซิลิโคน” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 3(5): 22-31. (TCI กลุ่ม 2)

 • Suksabye, P., Thiravetyan, P., Nakbanpote, W. and Chayabutra, S. (2007) “Chromium removal from electroplating wastewater by coir pith” Journal of Hazardous Materials 141: 637.

 • Chayabutra, S., Larkins, F.P., Brown, T.C. and O’Grady, B.V. (2003) “Basicity of MgO by temperature programmed desorption of phenol” Silpakorn University International Journal 3: 154.

 • Aiemsaard, P., Suwanchawalit, C., Chayabut, S. (2016) “Synthesis of amorphous TiO2 photocatalysts and their photocatalytic performance”. Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2016), Bangkok, Thailand, 2016, 851-855.

 • Chaimanee, P., Chayabutra, S., Rachatanapun, P., Piriyaprasart, S., Kongmuang, S., Ngawhirunpat, T. (2014) Utilization of tamarind seed polysaccharide in products development. Proceeding in The 5th International conference on Natural products for helth and beauty, 6-8 May 2014, Phuket, Thailand.

 • Panmanee, S., Srikampa, S., Sopon, W., Chayabutra, S. (2014) “Utilization of natural dyes as printing inks” Proceedings of International Forum on Natural Dyes & WEFT, Nantou,Taiwan, 9 pages, October 14-16, 2014.

 • Tse, N., Chayabutra, S., Kamolchote, K., Panmanee, S., Khlungwisarn, T., Puskar, L., Best, S. (2014) “Artist Oil Paints in Thailand” Proceeding in 17th ICOM-CC Thriennial Conference, Melbourne, 15-19 September 2014.

 • Paterns

 • สุพรรณี ฉายะบุตร, ศรินยา ปานมณี, “กรรมวิธีการผลิตผงสีธรรมชาติโดยการใช้เลคพาวเดอร์และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 11426, วันที่จดทะเบียน 26 เมษายน 2559

 • สุพรรณี ฉายะบุตร, ศรินยา ปานมณี, “องค์ประกอบสีพ่นจากสารให้สีธรรมชาติ”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 10735, วันที่จดทะเบียน 13 พฤศจิกายน 2558

 • สุพรรณี ฉายะบุตร, ศรินยา ปานมณี, “กรรมวิธีการผลิตตผงสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 10734, วันที่จดทะเบียน 13 พฤศจิกายน 2558

 • พิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย, สุพรรณี ฉายะบุตร, พรทิพย์ ชัยมณี, “สารปรับสภาพผิวสิ่งทอก่อนพิมพ์สำหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ตและกรรมวิธีการผลิต”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 9744, วันที่จดทะเบียน 3 เมษายน 2558

 • สุพรรณี ฉายะบุตร, ศรินยา ปานมณี, “องค์ประกอบของสีทาเล็บฐานน้ำที่มีกลิ่นหอมและสารบำรุงเล็บ”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 9525, วันที่จดทะเบียน 11 กุมภาพันธ์ 2558

 • สุพรรณี ฉายะบุตร, ธนาวุฒิ คลังวิสาร,จันทร เหล่าอภิรัตน์, “องค์ประกอบหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตระบบพ่นหมึกตามสั่งแบบต่อเนื่องสำหรับการพิมพ์วัสดุรูพรุนต่ำ”, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สวทช., เลขที่อนุสิทธิบัตร 9526, วันที่จดทะเบียน 11 กุมภาพันธ์ 2558

 • สุพรรณี ฉายะบุตร, ศรินยา ปานมณี, “องค์ประกอบหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตจากสารให้สีธรรมชาติประเภทสีย้อมสำหรับสิ่งทอ”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 9524, วันที่จดทะเบียน 11 กุมภาพันธ์ 2558

 • สุพรรณี ฉายะบุตร, ศรินยา ปานมณี, “องค์ประกอบน้ำยาล้างเล็บจากสารสกัดธรรมชาติ”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 8731, วันที่จดทะเบียน 21 มีนาคม 2557

การจดทรัพย์สินทางปัญญา/ทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8731 (2557) องค์ประกอบน้ำยาล้างเล็บจากสารสกัดธรรมชาติ

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9525 (2558) องค์ประกอบของสีทาเล็บฐานน้ำที่มีกลิ่นหอมและสารบำรุงเล็บ

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9526 (2558) องค์ประกอบหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตระบบพ่นหมึกตามสั่งแบบต่อเนื่องสำหรับการพิมพ์วัสดุรูพรุนต่ำ

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9524 (2558) องค์ประกอบหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตจากสารให้สีธรรมชาติประเภทสีย้อมสำหรับสิ่งทอ

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9744 (2558) สารปรับสภาพผิวสิ่งทอก่อนพิมพ์สำหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ตและกรรมวิธีการปรับสภาพผิว

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10734 (2558) กรรมวิธีการผลิตผงสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10735 (2558) องค์ประกอบสีพ่นจากสารให้สีธรรมชาติ

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11426 (2559) กรรมวิธีการผลิตผงสีธรรมชาติโดยการใช้เลคพาวเดอร์และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13160 (2560) องค์ประกอบของสีสำหรับการอนุรักษ์จิตรกรรมไทยสูตรสีน้ำที่ใช้สารไซโลกลูแคนเป็นสารเพิ่มเนื้อและกรรมวิธีการผลิต

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13247 (2560) องค์ประกอบของสีสำหรับงานจิตรกรรมไทยสูตรสีอะครีลิกที่ใช้สารไซโลกลูแคนเป็นสารเพิ่มเนื้อและกรรมวิธีการผลิต

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13261 (2560) องค์ประกอบของสารปรับสภาพผิวฟิล์มโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol ; PVA) สำหรับงานพิมพ์สามมิติ

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 12740 (2560) องค์ประกอบของสีทาเล็บชนิดลอกออกได้ซึ่งมียางพาราเป็นองค์ประกอบ

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13497 (2561) องค์ประกอบสารตั้งต้นในการเกิดฟิล์มเงินและตัวรีดิวซ์ ในการเตรียมฟิล์มโลหะเงินสำหรับเคลือบผิววัสดุโพลีเมอร์ชนิดอะคริลิกไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13830 (2561) องค์ประกอบหมึกกันน้ำสำหรับปากกาศิลปะจากสีย้อมธรรมชาติ

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14046 (2561) กรรมวิธีการผลิตเม็ดสีเข้มข้นที่มีผงสีธรรมชาติ โดยการหลอมผสมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14582 (2561) องค์ประกอบของหมึกปากกาชนิดกันน้ำสำหรับงานศิลปะจากสีธรรมชาติฐานสารละลาย

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14594 (2561) องค์ประกอบของเครื่องสำอางประเภทลิปสติกที่ใช้ผงสีธรรมชาติเป็นสารให้สี

 • สิทธิบัตรเลขที่ 67828 (2562) กระบวนการผลิตและองค์ประกอบของสีอะคริลิคสูตรน้ำที่ใช้สำหรับงานหัตถกรรมและงานศิลปะพื้นบ้าน