อาจารย์ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: chantana@su.ac.th, chantana.chem@gmail.com

ห้องพัก: 4210/5 Science Building 4

โทร: 034-255797 ext.

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

วท.ม. (เคมีฟิสิคัล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2533)

งานวิจัยที่สนใจ:

Metal ion sensors, surface chemistry

ผลงานตีพิมพ์:

  • Praikaew, P., Duangdeetip, T., Chimpalee, N., Wainiphithapong, C., Swanglap, P., Wanichacheva, N. (2015) “Colorimetric sensor for detection of Hg2+ in aqueous samples utilizing rhodamine B hydrazide-modified silica.”Materials Express 5: 300-308. (ISI, SCOPUS)

  • Pengthamkeerati, P., Kornkanitnan, N., Sawangarreruks, S., Wanichacheva, N., Wainiphithapong, C. and Sananwai, N. (2013).  “Assessment of heavy metals in sediments of the Don Hoi Lot area in the Mae Klong estuary, Thailand” Journal of Environmental Science and Health - Part A48(11): 1356-1364.

  • Wainiphithapong, C., Hanmeng, O., Lee, V.S., Grudpan, K. and Wanichacheva, N. (2012).  “Diphenylmaleimide derivatives and their efficiency in off-on Hg2+ fluorometric sensing” Maejo International Journal of Science and Technology6(3), 449-460.