ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: yorke139@gmail.com, swanglap_p@su.ac.th

ห้องพัก: 223 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28313

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Chemistry) Rice University, USA (2013)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

งานวิจัยที่สนใจ:

Metal nanoparticles and their applications in sensing and coating

ผลงานตีพิมพ์:

  • Kraithong, S., Sirirak, J., Soisuwan, K., Wanichacheva, N., and Swanglap, P.                        (2018) “Enhancing Sensitivity of Novel Hg2+ Fluorescent Sensor via Plasmonic Enhancement of Silver Nanoparticles” Sensors and Actuators, B: Chemical 258: 694-703. (ISI)

  • พินิจ   เอี่ยมสะอาด, จิตนภา  ศิริรักษ์,  สุธินี  เกิดเทพ, ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย, พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ, ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์, พรทิพย์ ชัยมณี, สุพรรณี ฉายะบุตร และ ชีวิตา สุวรรณชวลิต. (2559) “การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารดูดกลืนรังสียูวีเพื่อเพิ่มความคงทนแสงของผงสีธรรมชาติ” Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University 3(5):  41-52. (TCI กลุ่ม 2)

  • Kraithong, S., Damrongsak, P., Suwatpipat, K., Sirirak, J., Swanglap, P. and Wanichacheva, N. (2016) “Highly Hg2+-sensitive and selective fluorescent sensors in aqueous solution and sensors encapsulated polymeric membrane” RSC Advances 6: 10401-10411. (ISI)

  • Praikaew, P., Duangdeetip, T., Chimpalee, N., Wainiphithapong, C., Swanglap, P. and Wanichacheva, N. (2015) “Colorimetric sensor for detection of Hg2+ in aqueous samples utilizing rhodamine B hydrazide-modified silica” Materials Express, 5(4): 300-308. (ISI)

  • Hastings, S.P., Qian, Z., Swanglap, P. Fang, Y., Park, S-J., Link, S., Engheta, N. and  Fakhraai, Z. (2015) “Modal interference in spiky nanoshells” Optics Express 23, 11290-11311. (ISI)

  • Slaughter, L.S., Wang, L.-Y., Willingham, B.A., Olson, J.M., Swanglap, P., Dominguez-Medina, S. and Link, S. (2014) “Plasmonic polymers unraveled through single particle spectroscopy” Nanoscale 6(19): 11451-11461. (ISI)