ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี เกิดเทพ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: S.Girdthep@gmail.com, GIRDTHEP_S@su.ac.th

ห้องพัก: 4210/6 Science Building 4

โทร: 034-255797 ext. 28320

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)

วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)

งานวิจัยที่สนใจ:

 • Biodegradable polymer and nanocomposite biodegradable polymer for use in food packaging applications

 • Active packaging as food packaging though nanocomposite (especially nanoclay composite) to prolong food shelf-lives.

 • Fabrication, modification and characterization of composite nanomaterials base on polymeric host, especially nanoclay composite

 • Coloration of polymer, especially natural pigment in polymer (lake pigment)

 • Polymer encapsulation system

ผลงานตีพิมพ์:

 • Girdthep , W. Sankong, A. Pongmalee, T. Saelee, W. Punyodom, P. Meepowpan, P. Worajittiphon*, Enhanced crystallization, thermal properties, and hydrolysis resistance of poly(l-lactic acid) and its stereocomplex by incorporation of graphene nanoplatelets”, Polymer Testing, 61, 229 (2017).

 • สุธินี เกิดเทพ และ วินิตา บุณโยดม, “ผลของสารเพิ่มความเข้ากันได้เตทตระบิวทิลไททาเนตที่มีต่อความเข้ากันได้ของฟิล์มเบลนด์ของพอลิแลค ติก แอซิด/พอลิ(บิวทิลีน อะดิเพท-โค-เทอเรฟทาเรท) ที่สอดคล้องกับศักยภาพในการเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์” Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University 3(5): 139-148. (TCI 2)

 • จิตนภา ศิริรักษ์, ชัชฎาภรณ์ พันธ์พิน, สุธินี เกิดเทพ, สุพรรณี ฉายะบุตร, ชีวิตา สุวรรณชวลิต “การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากใบมะม่วงในซิลิโคน, 2559 Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 3(5): 22-31. (TCI 2)

 • พินิจ เอี่ยมสะอาด, จิตนภา  ศิริรักษ์,  สุธินี  เกิดเทพ, ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย, พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ, ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์, พรทิพย์ ชัยมณี, สุพรรณี ฉายะบุตร และ ชีวิตา สุวรรณชวลิต. (2559) “การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารดูดกลืนรังสียูวีเพื่อเพิ่มความคงทนแสงของผงสีธรรมชาติ” Veridian E-Journal 3(5): 41-52. (TCI 2)

 • Girdthep, S., Worajittiphon, P., Molloy, R., Leejarkpai, T. and Punyodom, W. (2016) “Effect of silver-loaded kaolinite on real ageing, hydrolytic degradation, and biodegradation of composite blown films based on poly(lactic acid) and poly(butylene adipate-co-terephthalate)”, European Polymer Journal, 82, 244 (2016).

 • Girdthep S., Komrapit N., Molloy R., Lumyong S., Punyodom W., Worajittiphon P. (2016) “Effect of plate-like particles on properties of poly(lactic acid)/poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend: A comparative study between modified montmorillonite and graphene nanoplatelets”, Composites Science and Technology, 119, 155 (2015).

 • Girdthep S., Worajittiphon P., Molloy R., Leejarkpai T. and Punyodom W.*, “Formulation and characterization of compatibilized poly(lactic acid)-based blends and their nanocomposites with silver-loaded kaolinite”, Polymer International, 64, 203 (2015).

 • Girdthep S., Worajittiphon P., Molloy R., Lumyong S., Leejarkpai T.and Punyodom W. (2014) “Biodegradable nanocomposite blown films based on poly(lactic acid) containing silver-loaded kaolinite: A route to controlling moisture barrier property and silver ion release with a prediction of extended shelf life of dried longan” Polymer, 55, 6776 (2014).