ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Pure and Applied Chemistry International Conference 2018: PACCON 2018)


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเคมี ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Pure and Applied Chemistry International Conference 2018: PACCON 2018) ซึ่งปีนี้จัดโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “เคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Chemistry toward a Sustainable Future)”
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2018 เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการได้นำเสนอผลงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับพระปณิธานในการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย
โอกาสนี้มีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการ 2 ท่าน คือ
1.นายนันทชัย อินทร์ปรุง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเคมีอินทรีย์ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Awards สาขา Organic and Medicinal Chemistry ภายใต้การควบคุมงานวิจัยของ ผศ.ดร. พัลลภ คันธิยงค์

2.นางสาวมณฑิตา สาสนะ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเคมีศึกษา ได้รับรางวัล est Poster Presentation Awards สาขา Inorganic Chemistry ภายใต้การควบคุมงานวิจัยของ ผศ.ดร. รัชฎา บุญเต็ม

โดยผู้มอบรางวัล คือ Prof. Dr. Sir J. Fraser Stoddart เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2016