คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Dean of the Faculty of Biology and Chemistry University of Bialystok

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณบดีและทีมผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Dean of the Faculty of Biology and Chemistry University of Bialystok จากประเทศโปแลนด์ และ Prof. Tsutomu Nagaoka, Osaka Prefecture University จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาเยือนคณะฯ พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนในเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ University of Bialystok ภายใต้ Erasmus+ programme โดย Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz มาสอนในรายวิชาของภาควิชาเคมี ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
      ในส่วนของ Osaka Prefecture University คณะวิทยาศาสตร์มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ในครั้งนี้ Prof. Tsutomu Nagaoka มาให้สัมมนา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และมาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านงานวิจัยกับ ผศ.ดร. รัศมี ชัยสุขสันต์ และ ผศ.ดร. ธงชัย เตโชวิศาล