ภาควิชาเคมี ดำเนินการพิจารณาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการพิจารณาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
– วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมี
– ดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีทุกหลักสูตร
“ดังนั้นมาเรียนเคมีที่ศิลปากรได้ ทุกหลักสูตรมีมาตรฐานแน่นอนค่ะ”