ภาควิชาเคมีรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


ภาควิชาเคมีรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
-สมัครผ่านระบบ online
-ส่งเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
-สอบข้อเขียน 14-15 กรกฎาคม 2561
-สอบสัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.graduate.su.ac.th
หรือติดต่อสอบถามที่ภาควิชาเคมี โทร. 034-255797