ตัวแทนภาควิชาเคมี เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัย เครือข่ายภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561

         เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. สุชารัตน์ สนองเกียรติ ตัวแทนภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัย เครือข่ายภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561 ที่อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับรางวัลที่จากการนำเสนอผลการดำเนินการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในด้านที่โดดเด่น (Best practice)  นับเป็นอีกก้าวที่ภาควิชาเคมีเล็งเห็นความสำคัญและยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และนักศึกษา ที่ร่วมกันใช้ห้องปฏิบัติการของเราค่ะ