ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาโดยคณะจาก Universiti Teknologi MARA

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 โดยคณะจาก Universiti Teknologi MARA​ มีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนในมากมาย และเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา