อาจารย์ ดร. กฤช เศรษฐการ

 

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: krit.sett@gmail.com, setthakarn_k@su.ac.th, setthakarn_k@silpakorn.edu

ห้องพัก: 217 Science Building 3

โทร: 0034-255797 ext. 28307

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (เคมี) University of Houston (2561)

วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

งานวิจัยที่สนใจ:

  • การสังเคราะห์สารเคมีอินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้

  • การวิคราะห์และตรวจวัดสารเคมีอินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรกรรม

ผลงานตีพิมพ์:

  • Setthakarn, Krit; Prapawattanapol, Narupon; Hanmeng, Oranual; Sanghiran Lee, Vannajan; Grudpan, Kate; Wanichacheva, Nantanit (2012) “Rhodamine B-based “turn-on” fluorescent and colorimetric chemosensors for highly sensitive and selective detection of mercury (II) ions” Journal of Luminescence, 132, 35–40.

  • Chen, Po-An; Setthakarn, Krit; May, Jeremy (2017) “A Binaphthyl-Based Scaffold for a Chiral Dirhodium(II) Biscarboxylate Ligand with α-Quaternary Carbon Centers” ACS Catalysis, 7, 6155–6161.

  • Nguyen, Truong; Chen, Po-An; Setthakarn, Krit; May, Jeremy (2018) “Chiral Diol-Based Organocatalysts in Enantioselective Reactions” Molecules, 23, 2317.