อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์ สิรสุนทร

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: nichanun.sira@gmail.com

ห้องพัก: 221 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28311

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (chemistry) Wake Forest University (2562)

วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)

วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554)

งานวิจัยที่สนใจ:

  • Bioanalytical Chemistry, DNA modifications correlate to diseases and site-specific biochemical probes

ผลงานตีพิมพ์:

  • Sirasunthorn, N.; Comstock, L.R. N-mustard analogs of S-Adenosyl-L-methionine as an inhibitor of DNA methyltransferase 3A, In preparation*

  • Sirasunthorn, N.; Gerber, A,; Jailwala, A; Comstock, L.R. N-mustard analogs of S-Adenosyl-L-methionine as biochemical tools of DNA methyltransferase 1, ChemBioChem, Submitted*

  • Uba, Fl.; Pullagurla, SR.; Sirasunthorn, N.; Wu, J.; Park, S.; Chantiwas, R.; Cho, YK.; Shin, H.; Soper, SA. Surface charge, electroosmotic flow and DNA extension in chemically modified thermoplastic nanoslits and nanochanels, Analyst, 2015, 140, 113-126.

  • Sirasunthorn, N.; Chantiwas, R.; Nacapricha, D.; Amornsakchai,T. Lab-on-paper for quantitative analysis with detection using digital camera, Proceedings of The 2nd ASEAN Plus three graduate research congress, Bangkok, Thailand, February 5-7, 2014 (Best Poster Presentation Award)