อาจารย์ ดร. กนกวรรณ เจริญกิจอมร

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: charoen.kanokwan@gmail.com, CHAROENKITAMORN_K@su.ac.th

ห้องพัก: 220 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28310

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562)

Ph.D. (Materials Science) Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan (2561)

M.Sc. (Materials Science) Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan (2558)

วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554)

งานวิจัยที่สนใจ:

  • Electrochemical sensors, Chemical sensors, Biosensors, Electrochemical Immunoassay

ผลงานตีพิมพ์:

  • Charoenkitamorn, K., Chotsuwan, C., Chaiyo, S., Siangproh, W., Chailapakul, O., A New Ready-to-Use Gel-based Electrolyte for Paraquat Sensor., Sensor and Actuator B: Chemical, 315 (2020), 128089.
  • Charoenkitamorn, K., Tue, P. T., Chikae, M., Chailapakul, O., Takamura, Y., Gold Nanoparticles Labeled Electrochemical Immunoassay using Open Circuit Potential for Human Chorionic Gonadotropin Detection., Electroanalysis, 30 (2018), 1766 –1772.
  • Charoenkitamorn, K., Tue, P. T., Kawai, K., Chailapakul, O., Takamura, Y., Electrochemical Immunoassay using Open Circuit Potential Detection labeled by Platinum Nanoparticles. Sensors, 18 (2018), 444.
  • Charoenkitamorn, K., Chaiyo, S., Siangproh, W., Chailapakul, O., Low-cost and disposable coenzyme Q10 and α-Lipoic acid sensor using manganese (IV) oxide modified screen-printed graphene electrode., Analytica Chimica Acta, 1004 (2018), 22-31.
  • Charoenkitamorn, K., Siangproh, W., Chailapakul, O., Development of gold nanoparticles modified screen-printed carbon electrode for the analysis of thiram, disulfiram and their derivative in food using ultra-high performance liquid chromatography. Talanta, 132 (2015), 416–423.