อาจารย์ ดร.ธนพล เจริญวงษ์ไพบูลย์

 

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: Charoenwongpaib_t@su.ac.th, Thanapon.charoenwongpaiboon@gmail.com

ห้องพัก: 4210/6  Science Building 4

โทร: 034-255797 ext. 28307

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

ปร.ด. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2563)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)

 

งานวิจัยที่สนใจ:

 • Enzyme engineering and immobilization
 • Carbohydrate structure and synthesis
 • Carbohydrate-modifying enzyme

ผลงานตีพิมพ์:

 • Klaewkla, M., Pichayangkura, R., Charoenwongpaiboon, T., Wangpaiboon, K., and Chunsrivirot, S. (2020) “Computational design of oligosaccharide producing levansucrase from Bacillus licheniformis RN-01 to improve its thermostability for production of levan-type fructooligosaccharides from sucrose” International Journal of Biological Macromolecules, 160: 252-263 (ISI/SCOPUS)
 • Phengnoi, P., Charoenwongpaiboon, T., Wangpaiboon, K., Klaewkla, M., Nakapong, S., Visessanguan, W., Ito, K., Pichyangkura, R., and Kuttiyawong, K. (2020) “Levansucrase from Bacillus amyloliquefaciens KK9 and its Y237S variant producing the high bioactive levan-type fructooligosaccharides” Biomolecules, 10(5): 692 (ISI/SCOPUS)
 • Wangpaiboon, K., Waiyaseesang, N., Panpetch, P., Charoenwongpaiboon, T., Nepogodiev, S. A., Ekgasit, S., Field, R. A., & Pichayangkura, R. (2020) “Characterisation of insoluble α-1, 3-/α-1, 6 mixed linkage glucan produced in addition to soluble α-1,6-linked dextran by glucansucrase (DEX-N) from Leuconostoc citreum ABK-1” International Journal of Biological Macromolecules, 152: 473-482 (ISI/SCOPUS)
 • Nopvichai, C., Pongkorpsakol, P., Wongkrasant, P., Wangpaiboon, K., Charoenwongpaiboon, T., Ito, K., Muanprasat, C., & Pichyangkura, R. (2019) “Galactomannan pentasaccharide produced from copra meal enhances tight junction integration of epithelial tissue through activation of AMPK “Biomedicines, 7(4): 81 (ISI/SCOPUS)
 • Mahalapbutr, P., Wonganan, P., Charoenwongpaiboon, T., Prousoontorn, M. H., Chavasiri, W., & Rungrotmongkol, T. (2019) “Enhanced solubility and anticancer potential of mansonone G by β-cyclodextrin-based host-guest complexation: A computational and experimental study” Biomolecules, 9(10): 545 (ISI/SCOPUS)
 • Kanjanatanin, P., Pichyangkura, R., Sitthiyotha, T., Charoenwongpaiboon, T., Wangpaiboon, K., & Chunsrivirot, S. (2019) “Computational design of Bacillus licheniformis RN-01 levansucrase for control of the chain length of levan-type fructooligosaccharides” International Journal of Biological Macromolecules, 140: 1239-1248 (ISI/SCOPUS)
 • Charoenwongpaiboon, T., Pichyangkura, R., Field, R. A., & Prousoontorn, M. H. (2019) “Preparation of cross-linked enzyme aggregates (CLEAs) of an inulosucrase mutant for the enzymatic synthesis of inulin-type fructooligosaccharides” Catalysts, 9(8): 641 (ISI/SCOPUS)
 • Charoenwongpaiboon, T., Wangpaiboon, K., Panpetch, P., Field, R. A., Barclay, J. E., Pichyangkura, R., & Kuttiyawong, K. (2019) “Temperature-dependent inulin nanoparticles synthesized by Lactobacillus reuteri 121 inulosucrase and complex formation with flavonoids” Carbohydrate Polymers, 223: 115044 (ISI/SCOPUS)
 • Nopvichai, C., Charoenwongpaiboon, T., Luengluepunya, N., Ito, K., Muanprasat, C., & Pichyangkura, R. (2019) “Production and purification of mannan oligosaccharide with epithelial tight junction enhancing activity” PeerJ, 7: e7206 (ISI/SCOPUS)
 • Wangpaiboon, K., Pitakchatwong, C., Panpetch, P., Charoenwongpaiboon, T., Field, R. A., & Pichyangkura, R. (2019) “Modified properties of alternan polymers arising from deletion of SH3-like motifs in Leuconostoc citreum ABK-1 alternansucrase” Carbohydrate Polymers, 220: 103-109 (ISI/SCOPUS)
 • Charoenwongpaiboon, T., Klaewkla, M., Chunsrivirot, S., Wangpaiboon, K., Pichyangkura, R., Field, R. A., & Prousoontorn, M. H. (2019) “Rational re-design of Lactobacillus reuteri 121 inulosucrase for product chain length control” RSC Advances, 9(26): 14957-14965 (ISI/SCOPUS)
 • Charonwongpaiboon, T., Supraditaporn, K., Klaimon, P., Wangpaiboon, K., Pichyangkura, R., Issaragrisil, S., & Lorthongpanich, C. (2019) “Effect of alternan versus chitosan on the biological properties of human mesenchymal stem cells” RSC Advances, 9(8): 4370-4379 (ISI/SCOPUS)
 • Charoenwongpaiboon, T., Sitthiyotha, T., Ayutthaya, P. P. N., Wangpaiboon, K., Chunsrivirot, S., Prousoontorn, M. H., & Pichyangkura, R. (2019) “Modulation of fructooligosaccharides chain length and insight into the product binding motif of Lactobacillus reuteri 121 Inulosucrase” Carbohydrate Polymers, 209: 111-121 (ISI/SCOPUS)
 • Wangpaiboon, K., Padungros, P., Nakapong, S., Charoenwongpaiboon, T., Rejzek, M., Field, R. A., & Pichyangkura, R. (2018). “An α-1, 6-and α-1, 3-linked glucan produced by Leuconostoc citreum ABK-1 alternansucrase with nanoparticle and film-forming properties” Scientific reports, 8(1): 8340. (ISI/SCOPUS)
 • Charoenwongpaiboon, T., Wangpaiboon, K., Pichyangkura, R., & Prousoontorn, M. H. (2018) “Highly porous core–shell chitosan beads with superb immobilization efficiency for Lactobacillus reuteri 121 inulosucrase and production of inulin-type fructooligosaccharides” RSC Advances, 8(30): 17008-17016. (ISI/SCOPUS)