ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: CHAISUKSANT_R@silpakorn.edu, rchaisuksant@gmail.com

ห้องพัก: 216 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28306

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Analytical Chemistry) Aristotle University of Thessaloniki, Greece (1994)

วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2527)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2524)

งานวิจัยที่สนใจ:

Electrochemical analysis, Modified electrodes, Chemical sensors, Biosensors, Bacterial detection by electrochemical methods, Antioxidant capacity tests, Low cost analytical instrumentation

ผลงานตีพิมพ์:

  • เอกราช ตาแก้ว และรัศมี ชัยสุขสันต์ (2561) “การดัดแปลงชุดศึกษาสเปกตรัมเพื่อการบันทึกด้วยสมาร์ทโฟน” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, 90-100. (TCI กลุ่ม 1)

  • Chaneam, S., Manthong, N., Phoonsawad, K., Nitikornnusorn, S., Chaisuksant, R., Nacapricha, D. (2016) “Evaluation of antioxidant capacity using flow injection analysis with low-cost PEDD detection”, Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University 3(5): 82-92. (TCI กลุ่ม 2)

  • Khotchasanthong, K., Pla-On, S., Chaisuksant, R., Nacapricha, D. Chaneam, S., (2016) “Development of an automatic flow based system with contactless conductivity detector for determination of urea in urine” Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University 3(5): 149-161. (TCI กลุ่ม 2)

  • Chaneam, S., Taweetong, W., Kaewyai, K., Thienwong, P., Takaew, A., Chaisuksant, R. (2016) “Fabrication of a nitrate selective electrode for determination of nitrate in fertilizers by using flow injection analysis system” Procedia Chemistry 20: 73 – 75. (SCOPUS)

  • Chaisuksant, R., Chomsook, T., Manthong, N., Kalcher, K. (2016) “Low cost hydrogen peroxide sensor from manganese oxides modified pencil graphite electrode” Procedia Chemistry, 20: 81 – 84. (SCOPUS)