อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: sirirat@su.ac.th, sirirat_157@yahoo.com

ห้องพัก: 4210 Science Building 4

โทร: 034-255797 ext. 28316

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry) University of Kansas, USA (2002)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

งานวิจัยที่สนใจ:

Analytical chemistry, DSC, GC, HPLC, FTIR

ผลงานตีพิมพ์:

 • Choosakoonkriang S, Wiethoff CM, Anchordoquy TJ, Koe GS, Smith JG and Middaugh CR. (2001) “Infrared spectroscopic characterization of the interaction of cationic lipids with plasmid DNA.” J Biol Chem. 276 (11): 8037-43

 • Choosakoonkriang S, Wiethoff CM, Kueltzo LA, Russell Middaugh C. (2001) “Characterization of synthetic gene delivery vectors by infrared spectroscopy.” Methods Mol Med. 65:285-317.

 • Lobo BA, Rogers SA, Wiethoff CM, Choosakoonkriang S, Bogdanowich-Knipp S, Russell Middaugh C. (2001) “Characterization of cationic vector-based gene delivery vehicles using isothermal titration and differential scanning calorimetry.”  Methods Mol Med. 65:319-48

 • Lobo BA, Rogers SA, Choosakoonkriang S, Smith JG, Koe G, Middaugh CR. (2002) “Differential scanning calorimetric studies of the thermal stability of plasmid DNA complexed with cationic lipids and polymers.J Pharm Sci. 91(2):454-66.

 • Huang CY, Ma SS, Lee S, Radhakrishnan R, Braun CS, Choosakoonkriang S, Wiethoff CM, Lobo BA, Middaugh CR. (2002) “Enhancements in gene expression by the choice of plasmid DNA formulations containing neutral polymeric excipients.J Pharm Sci.  91(5):1371-81.

 •  Choosakoonkriang, S., Wiethoff, C.M., Anchordoquy, T.J., Koe, G.S., Smith, J.G. and Middaugh, C.R. (2003) “An Infrared Spectroscopic Study of the Effect of Hydration on Cationic Lipid/DNA Complexes” J. Pharm Sci. 92: 115.

 • Braun, C.S., Jas, G.S., Choosakoonkriang, S., Koe, G.S., Smith, J.G. and Middaugh, C.R. (2003) “The Structure of DNA within Cationic Lipid/DNA Complexes” Biophys. J. 84: 1114.

 • Choosakoonkriang, S., Lobo, B. A., Koe, G. S., Koe, J. G., Middaugh, C. R. (2003) “Biophysical Characterization of PEI/DNA Complexes” J. Pharm. Sci. 92: 1710.

 • Bovonsombat P., Teecomegaet P., Kulvaranon P., Pandey A., Chobtumskul K., Tungsirisurp S., Sophanpanichkul P., Losuwanakul S., Soimaneewan D., Kanjanwongpaisan P., Siricharoensang P., Choosakoonkriang S., (2017) “Regioselective monobromination of aromatics via a halogen bond acceptor-donor interaction of catalytic thioamide and N-bromosuccinimide”. Tetrahedron,  73 (46) : 6564 - 6572. (ISI)

 • กุลยา วันจันทร์ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย  ศุภลักษณ์นารี (2561) “การวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์และไนเตรทในเขม่าดินปืนที่ติดบนมือโดยเทคนิค Ion Chromatography” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม–มิถุนายน): 64-78.

 • ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง วิบูลวรรณ สร้อยเพชร ศุภชัย  ศุภลักษณ์นารี (2561) “การวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างปัสสาวะ ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟีที่มีเฟลมไอออไนเซชันเป็นตัวตรวจวัด โดยใช้วิธีการเตรียมอนุพันธุ์ร่วมกับโซลิคเฟสเอ็กซ์แทรกชัน และวิธีเฮดสเปช” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม): 19-31.

 • พิมพ์ประไพ นิลสุวรรณ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย  ศุภลักษณ์นารี (2561) “การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษ Thermal โดยใช้วิธีให้ความร้อน” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม–มิถุนายน): 94-106.

 • สมภัทร สุขพาณิชย์ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย  ศุภลักษณ์นารี (2561) “การเปรียบเทียบการตรวจเก็บลายนิ้วมือทมี่ีอายุต่างกันบนกระดาษเทอร์มอล  ด้วยวิธีรมไอโอดนี วิธีนินไฮดริน และวิธี 1,2-อินเดนไดโอน” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มีนาคม–เมษายน): 103-116.

 • นวรัตน์ ใจวิจิตร ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี  ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ภทัราธิป เลาหบตุร (2560) “การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหาลายนิว้มือแฝงบนผลไม้ด้วยวิธีปัดผงฝุ่นดำ และวิธิีซุปเปอร์กลูปัดด้วยผงฝุ่นดำ”วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน): 64-73

 • จันทร์จิรา จันทร์ทอง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2560)  “การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนชิ้นส่วนยานยนต์ทเี่ปียก  โดยใช้ Zinc Carbonate และ Crystal Violet Dye” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –กุมภาพันธ์) : 19-29

 • อรทัย กฤษณานุวัฒน์ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี วชิรวิชญ์ ตั้งธนานุวฒัน์ (2560)  “ผลของสภาวะความเป็นกรดและด่างต่อปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างปัสสาวะ ที่ตรวจวดัโดย CEDIA  assay” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) : 1-13

 • ถิระนันทน์ มนตป์ระจักษ์ ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2560)  “การตรวจพิสูจน์เศษสีของรถยนต์โดยการวเิคราะหด์้วยเทคนิค X-Ray Diffraction (XRD) และ Thermogravimetric Analysis (TGA)” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) : 53-64

 • ภัทราธิป เลาหบุตร  ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย  ศุภลักษณ์นารี (2560) “การประมาณอายุคราบเลือดบนผ้าโดยวิธีวเิคราะห์ภาพ” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) : 65-77

 • นันณภัทร์  ทิมอรรถ ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2560) “การตรวจพิสูจน์เศษสีของรถยนต์โดยการวเิคราะหด์้วยเทคนิค Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) และการวัดสี” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) : 114-129

 • ปานวาด อมรชุตสิรา ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2560) “ผลของยาสมุนไพรที่มสี่วนผสมของแอลกอฮอล์ต่อการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ“Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) : 130-141

 • อรอุษา เตียวตระกูล ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2560) “การวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์และไนเตรทในเขมา่ดนิปืนบนอุปกรณ์แบบกระดาษ” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 (กันยายน–ตุลาคม) : 104-116

 • ปัจจิกาล สุวรรณชาศรี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี อาภา อิ่มสิน (2559) “ความเข้าใจของพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเกี่ยวกับหลักฐานทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์) : 1-12

 • อาภา อิ่มสิน, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, อรทัย เขียวพุ่ม (2559) “การตรวจคราบอสุจิบนกระเบื้องและผ้าชนิดต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infraed Spectroscopy (ATR-FTIR)” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน): 59-69

 • ดุษฎี เพ็ญสวัสดิ์, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2559) “การเปรียบเทียบผลการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษด้วยวิธีการใช้ 5 – methylthioninhydrin กับวิธีการใช้ ninhydrin  และ 1,2 – indanedione “Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) : 110-114

 • ดวงฤทัย อุตคุต, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี, อรทัย เขียวพุ่ม (2559) “พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในค าพิพากษาศาลฎีกาคดีอาชญากรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2558” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (กันยายน –ตุลาคม) : 162-172

 • กัญญารัตน์ ติ๊บกรณ์ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2558) “การตรวจหาคราบอสุจิโดยใช้เทคนิค Attenuated Total Reflection Infrared Spectroscopy” วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ตุลาคม) 2558: 62-68

 • ศิริรัตน์ เที่ยงเธียรธรรม ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2557) “การปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุที่จมอยู่ในนํ้าธรรมชาติโดยใช้ Small Particle Reagent และผงฝุ่นดำ” วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – ธันวาคม):16-34

 • สมาจารย์ กษณะ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี สันติ์ สุขวัจน์ (2557) “การตรวจหา CS CN และ CR ที่ตกค้างบนวัสดุหลังจากการใช้แก๊สนํ้าตา โดยเทคนิค GC-MS” วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – ธันวาคม): 35-45

 • วรเทพ พรประเสริฐ และ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2557) “การวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์และไนเตรทในเขม่าปืนที่ติดบนผ้าโดยเทคนิค Ion chromatography” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, 1(3): 43-52.

 • ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ และ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2557) “การหาปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ในเขม่าปืนที่ติดบนผิวรถยนต์โดยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟี” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, 1(2): 64-75.

 • เบญจพร พรมลี และ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2557) “การศึกษาถุงซิปพลาสติกที่ใช้บรรจุยาเสพติดด้วยเทคนิค ATR-FTIR และ TGA” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, 1(2): 24-35.

 • วิจิตรา นาไชยเวศน์ ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง รังสิมา ตรีธารทิพากร (2556) “การวิเคราะห์แป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำอางด้วยเทคนิค Gas Chromatography-Flame Ionized Detector (GC-FID) และเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)” วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – ธันวาคม) :47-59

 • สราวุธ แหยมศิริ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ธนวรรณ วัฒนพร(2555) “การตรวจหาอายุคราบโลหิตด้วย Fourier Transform Infrared Spectroscopy”วารสารวิชาการ Veridian E-Journal , Silpakorn University  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) :721-729

 • รุ่งรดิศ เหมฤดี  ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี(2555)”การวิเคราะห์หาปริมาณ Anions จากตัวอย่างดินเก็บภายหลังการระเบิด ของระเบิด ANFO โดยเทคนิค Ion Chromatography” วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) :90-101

 • ภูพิชิต เมืองนาม ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2555)”การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลโดยใช้รอยพิมพ์ฟัน” วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) :102-110

 • นราพงศ์ บุรมรา ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี(2555)”การหาปริมาณไมทราไจนีนในใบกระท่อม จากแหล่งต่างๆในประเทศไทย” วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) :111-121

 • ทิพยาภรณ์ วินิจสร ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2554) “การวิเคราะห์ปริมาณไดอะซีแพมในเลือดและปัสสาวะโดยเทคนิค HPLC “ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีที่ 8  ฉบับที่ 1 (มกราคม – ธันวาคม) :20-26

 • Choosakoonkriang, S., Wiethoff, C.M., Anchordoquy, T.J., Koe, G.S., Smith, J.G. and Middaugh, C.R. (2003) “An Infrared Spectroscopic Stury of the Effect of Hydration on Cationic Lipid/DNA Complexes” J. Pharm Sci. 92: 115.

 • Braun, C.S., Jas, G.S., Choosakoonkriang, S., Koe, G.S., Smith, J.G. and Middaugh, C.R. (2003) “The Structure of DNA within Cationic Lipid/DNA Complexes” Biophys. J. 84: 1114.

 • Choosakoonkriang, S., Lobo, B. A., Koe, G. S., Koe, J. G., Middaugh, C. R. (2003) “Biophysical Characterization of PEI/DNA Complexes” J. Pharm. Sci. 92: 1710.

 • ปัจจิกาล สุวรรณชาศรี, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี, อาภา อิ่มสิน (2559) “ความเข้าใจของพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเกี่ยวกับหลักฐานทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 3(1): 1-12. (TCI กลุ่ม 2)

 • อาภา อิ่มสิน, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, อรทัย เขียวพุ่ม (2559) “การตรวจคราบอสุจิบนกระเบื้องและผ้าชนิดต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infraed Spectroscopy (ATR-FTIR)” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 3(3): 59-69. (TCI กลุ่ม 2)

 • ดุษฎี เพ็ญสวัสดิ์, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2559) “การเปรียบเทียบผลการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษด้วยวิธีการใช้ 5 – methylthioninhydrin กับวิธีการใช้ ninhydrin  และ 1,2 – indanedione”  Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 3(4): 110-114. (TCI กลุ่ม 2)

 • ดวงฤทัย อุตคุต, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี, อรทัย เขียวพุ่ม (2559) “พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคำพิพากษาศาลฎีกาคดีอาชญากรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2558” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 3(5): 162-172. (TCI กลุ่ม 2)

 • วรเทพ พรประเสริฐ และ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2557) “การวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์และไนเตรทในเขม่าปืนที่ติดบนผ้าโดยเทคนิค Ion chromatography” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, 1(3): 43-52. (TCI กลุ่ม 2)

 • ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ และ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2557) “การหาปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ในเขม่าปืนที่ติดบนผิวรถยนต์โดยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟี” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, 1(2): 64-75. (TCI กลุ่ม 2)

 • เบญจพร พรมลี และ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2557) “การศึกษาถุงซิปพลาสติกที่ใช้บรรจุยาเสพติดด้วยเทคนิค ATR-FTIR และ TGA” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, 1(2): 24-35. (TCI กลุ่ม 2)