ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: tepsuparungsiku_n@su.ac.th, thep.nichanan@gmail.com

ห้องพัก: 220 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28310

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Environmental science and engineering) National University of Singapore, Singapore (2556)

วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542)

งานวิจัยที่สนใจ:

Development of electrodes for microbial fuel cells, Analytical chemistry in restoration of Thai mural painting

ผลงานตีพิมพ์:

  • อนุสิทธิบัตร เรื่ององค์ประกอบของสีสำหรับการอนุรักษ์จิตรกรรมไทยสูตรสีน้ำที่ใช้ไซโลกลูแคนเป็นสารเพิ่มเนื้อและกรรมวิธีการผลิต, สุพรรณี ฉายะบุตร, พรทิพย์ ชัยมณี, ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์, สุธินี เกิดเทพ, ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล และศริณยา ปานมณี, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 13160, วันที่จดทะเบียน 5 ตุลาคม 2560

  • Pusomjit P., Chailapakul O., Ng H.Y. and Thepsuparungsikul N. (2018) “Development of platinum supported on single-walled carbon nanotubes by deposition-precipitation for microbial fuel cell”, Water Science and Technology 2017(3), 887-895. (ISI)

  • อนุสิทธิบัตร เรื่องกรรมวิธีการเตรียมชั้นรองพื้นจากเมล็ดมะขามสำหรับงานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังของ   ไทย, ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 12520, วันที่จดทะเบียน 20         มีนาคม 2560

  • Pusomjit P., Sangkum N., Junwaowam P. and Thepsuparungsikul N. (2016) “Preparation of carbon nanotubes supported platinum catalyst as a cathode for microbial fuel cells.” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 3(5): 249-259. (TCI กลุ่ม 2)

  • Saingam T., Lertsiri K. and Thepsuparungsikul N. (2016) “Comparison of binders in ground layer for restoration of Thai mural painting.” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, 3(5): 173-181. (TCI กลุ่ม 2)

  • Thepsuparungsikul N., Ng T.C., Lefebvre O. and Ng H.Y. (2014) “Different types of carbon nanotube-based anodes to improve microbial fuel cell performance” Water Science and Technology, 69(9): 1900-1910. (ISI)

  • Thepsuparungsikul N., Phonthammachai N. and Ng H.Y. (2012). “Multi-walled carbon  nanotubes as electrode material for microbial fuel cell” Water Science and    Technology, 65 (7): 1208-1214.  (ISI)