ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: schaneam@gmail.com, CHANEAM_S@su.ac.th

ห้องพัก: 218 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28308

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)

วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)

งานวิจัยที่สนใจ:

 • Fluidic-based techniques for chemical and biological analysis

 • Applications of Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detector (C4D)

 • Method development in antioxidant assays

 • Color and electrochemical sensor

 • Green analytical method

ผลงานตีพิมพ์:

 • S. Chaneam*, K. Kaewyai, T. Mantim, R. Chaisuksant, P. Wilairat, D. Nacapricha, Simultaneous and direct determination of urea and creatinine in human urine by using a cost-effective flow injection system equipped with in-house contactless conductivity detector and LED colorimeter, Analytica Chimica Acta, (2019), Accepted, (ISI, IF = 5.123)

 • N. Manthong, P. Wilairat, D. Nacapricha, S. Chaneam*, Simultaneous colorimetric measurements of antioxidant capacity by flow injection analysis with paired emitter detector diode, Analytical Science, (2019) DOI: 10.2116/analsci.18P512. (ISI, IF = 1.355)

 • N. Manthong and S. Chaneam*, Application of LED-based colorimetric detector for evaluation of total antioxidant capacity using ferric reducing antioxidant power assay, วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน, 2562 (TCI 1)

 • T. Sukaram, P. Sirisakwisut, J. Sirirak, D. Nacapricha, S. Chaneam*, Environmentally friendly method for determination of ammonia nitrogen in fertilizers and wastewaters based on flow injection-spectrophotometric detection using natural reagent from orchid flower, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, (2018) 98(10), 907-920. DOI: 10.1080/03067319.2018.1515356 (ISI, IF =1.372)

 • S. Chaneam*, P. Inpota, S. Saisarai, P. Wilairat, N. Ratanawimarnwong, K. Uraisin, W. Meesiri, D. Nacapricha, Green analytical method for simultaneous determination of salinity, carbonate and ammoniacal nitrogen in waters using flow injection coupled dual-channel C4D, Talanta 189 (2018) 196–204 (ISI, IF =4.244)

 • A. Petdum, J. Sirirak, N. Wanichacheva and S. Chaneam*, New fluorescence sensor for online monitoring of copper(II) ion in food supplements, Proceeding at 17th International Meeting on Chemical Sensors 2018, 15–19 July 2018 University of Vienna, Universitätsring, Vienna, Austria, DOI 10.5162/IMCS2018/P1AP.5

 • S. Chaneam*, K. Kaewyai, R. Chaisuksant and D. Nacapricha, Effective sensing devices for online monitoring of urea and creatinine in human urine, Proceeding at 17th International Meeting on Chemical Sensors 2018, 15–19 July 2018 University of Vienna, Universitätsring, Vienna, Austria, DOI 10.5162/IMCS2018/EC2.4

 • Sukaram T., Sirisakwisut P., Chaneam S., (2017) “Use of Natural pigment from orchid as a reagent for quantitative analysis of ammonia in chemical fertilizers”, วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 (ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9”) 366-376. (TCI กลุ่ม 1)

 • Teerasong, S., Jinnarak, A., Chaneam, S., Wilairat, P., Nacapricha, D., (2017) “Poly(vinyl alcohol) capped silver nanoparticles for antioxidant assay based on seed-mediated nanoparticle growth” Talanta 170: 193–198. (ISI)

 • Tachapermpon, Y., Chaneam, S., Charoenpanich, A., Sirirak, J., Wanichacheva, N., (2017) “Highly Cu2+-sensitive and selective colorimetric and fluorescentprobes: Utilizations in batch, flow analysis and living cell imaging” Sensors and Actuators B 241: 868–878. (ISI)

 • S. Chaneam*, W. Taweetong, K. Kaewyai, P. Thienwong, A. Takaew, R. Chaisuksant, Fabrication of a nitrate selective electrode for determination of nitrate in fertilizers by using flow injection analysis system, Procedia Chemistry 20 ( 2016 ) 73 – 75

 • S. Chaneam*, N. Manthong, K. Phoonsawad, S. Nitikornnusorn, R. Chaisuksant and D. Nacapricha, Evaluation of antioxidant capacity using flow injection analysis with low-cost PEDD detection, Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, Volume 3 Number 5 September– October 2016, 82-92 (TCI 2)

 • K. Khotchasanthong, S. Pla-On, R. Chaisuksant, D. Nacapricha and S. Chaneam*, Development of an automatic flow based system with contactless conductivity detector for determination of urea in urine, Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, Volume 3 Number 5 September– October 2016, 149-161 (TCI 2)

 • K. Sereenonchai*, S. Chan-Eam, P. Phansi and D. Nacapricha, Development of high-throughput flow-injection system for analysis of salinity and phosphate in fresh water and brackish water, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2557