อาจารย์วราพร ภาราดามิตร

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: paradamit_v@su.ac.th, vparadamit@gmail.com

ห้องพัก: 219 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28309

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2532)

งานวิจัยที่สนใจ:

Analytical chemistry, Determination of some polyaromatic hydrocarbons, food additives by uv-vis spectroscopy, spectrofluorometry, and gas chromatography. Synthesis and application of colloidal silica. Modification of silica gel for the separation of some chiral molecules.

ผลงานตีพิมพ์:

  • Paradamit, V., Chunthaboon, P., Taechowisan, T. and Chisuksant, R. (2017) “Bacterial sensing by adsorptive stripping cyclic Voltammetry”, Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2017), Banglok, Thailand, 2017, 127

  • นันทนิตย์ วานิชาชีวะ, ธมน พวงสำลี, ศศิวิมล ไกรทอง และวราพร ภาราดามิตร “การออกแบบเซ็นเซอร์และตัวดูดซับเพื่อใช้ตรวจวัดไอออนโลหะโดยใช้ไอโอโนฟอร์ชนิดอะไซคลิกที่มีอะตอมของซัลเฟอร์และไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ”, Veridian E- Journal Science and Technology Silpakorn University, Vol. 3(5), pp. 53 – 65 September – October 2016 (TCI กลุ่ม 2)