รับวิเคราะห์ทางเคมี ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้มาตรฐาน

  • บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของภาควิชาเคมี

          แบบฟอร์มรับตัวอย่าง

  • ตรวจคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท/ไอน้ำ/น้ำแข็ง

          แบบฟอร์มรับตัวอย่าง น้ำดื่ม / น้ำแข็ง

  • บริการการใช้เครื่องมือ NMR
  • บริการการใช้เครื่องมือ Differential Scanning Calorimeter (DSC) และ Thermal Gravimetric Analysis (TGA)
  • บริการ Antioxidant assay และ Anthocyanin assay ด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometry