บริการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

        Chemistry in school เป็นค่ายวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เน้นความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ ให้นักเรียนมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลายบนพื้นฐานของเคมี นักเรียนจะได้รับความรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และอาจเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อวิทยาศาสตร์สาขาเคมีในระดับที่สูงขึ้น

        ค่ายวิทยาศาสตร์ดำเนินการโดยภาควิชาเคมีนี้ เป็นรูปแบบค่ายระยะสั้น ไป-กลับ หนึ่งวัน เลือกได้ 2 หลักสูตร จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พี่ๆ นักวิทยาศาสตร์ และพี่ๆ นักศึกษา ร่วมกันเป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ทางเคมีนอกเหนือจากในห้องเรียน และมีความรู้ความเข้าใจในเคมีมากขึ้น

      

        ค่าใช้จ่ายหลักสูตร    500 บาท/ คน/ วัน/     2 หลักสูตร  รวมเอกสารประกอบฯ   อาหารกลางวันและอาหารว่าง    (จำนวนขั้นต่ำ 30 คน)