คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง/น้ำผลไม้ ตามเกณฑ์ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   สื่อการสอนเสริม การทดลองที่ 10 ความร้อนของปฏิกิริยา
      10.1 การหาความจุความร้อน (heat capacity)
      10.2 การหาความร้อนจากการละลาย NaOH   1 mol (/\ Hsolv)
      10.3 การหาความร้อนจากปฏิกิริยาสะเทินระหว่าง HCl (aq) กับ NaOH (aq)

   * ใช้ Flash Player ในการแสดงผล
         
   แนะนำ แนะนำการจัดอุปกรณ์สำหรับเก็บก๊าซที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี ก่อนเข้าทำปฏิบัติการ เรื่องการหาค่าคงที่ของก๊าซ(R)
         
   แนะนำ วิธีการใช้ตะเกียงบุนเสน และ การทำปฏิบัติการเรื่องปริมาณมวลสารสัมพันธ์และสมการเคมี ก่อนเข้าทำปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
         
   แนะนำ เทคนิคเซมิไมโคร และ แผนผังการวิเคราะห์แอนไอออน ก่อนเข้าทำปฏิบัติการ